Vänsterns försök att snedvrida Högerns historia

1928 års Lindmanska ministär. Sveriges senaste riktiga högerregering.

På Facebook har vår bloggande vän Martin Edgélius publicerat någonting briljant. Det är en svarsartikel på den lista av ”moderaternas svarta historia” som ung vänster med flera brukar använda som bevis för moderaternas ondska. Listan dök för första gången upp i samband med Moderaternas 100-årsjubeléum 2004. Att ingen gått till angrepp mot den tidigare är förvånande.

Efter ett samtal med Martin visade det sig dock vara på det viset, i och för sig ganska förutsägbart, att upphovsmannen bakom denna försvarsartikel är den moderata historiegurun Johan Westrin. Westrin är med intill visshet gränsande sannolikhet den idag levande person som har bäst koll på den svenska högerns historia. Närmast aktuell med boken ”Den moderata bilden”, som kom för några månader sedan. Boken följer partiet genom historien med hjälp av valaffischer. Läs Per Dahls ledare om boken här.

Tradition & Fason återger nedan Johan Westrins artikel, med hans benägna tillstånd. Citattecknen markerar den unga vänsterns påståenden om högerns historia.

”1916 Mot allmän olycksfallsförsäkring”
– Fel! Alla partier var eniga om att det behövdes en olycksfallsförsäkring i arbetet, men man var oeniga om utformningen. Slutresultatet blev en kompromiss.

”1918 Mot allmän och lika rösträtt för män”
– Fel! Högern genomförde den allmänna rösträtten för män till riksdagens andra kammare 1907.
När den liberal-socialdemokratiska regeringen Edén lade sin proposition om avskaffandet av den 40-gradiga röstskalan till kommuner och landsting (som i sin tur valde riksdagens första kammare) på hösten 1918, var högern allt annat än entusiastisk, men man accepterade förändringen. När beslutet togs i riksdagen den 17 december 1918, var det utan votering i första kammaren och med ett ändringsförslag från högern (som röstades ned) i andra kammaren. Men högern gick inte emot propositionen.

”1919 Mot kvinnlig rösträtt”
– Fel! Beslutet om den kvinnliga rösträtten fattades (av konstitutionella skäl) först på våren 1919, men det var en del i samma ”paket” som den lika rösträtten till kommuner och landsting för män. Högern röstade inte mot den kvinnliga rösträtten. Beslutet togs utan votering den 24 maj 1919.

”1919 Mot 8-timmars arbetsdag”
– Rätt! Högern motsatte sig åttatimmarsdagen, som man menade skulle leda till dyrare produktion och därmed ökad arbetslöshet. Det blev också en dramatiskt ökad arbetslöshet de följande åren, även om den krisen blev relativt kortvarig. (1923 var arbetslösheten nere på den tidigare nivån igen.)

”1921 Mot dödsstraffets avskaffande”
– Högern var splittrad i frågan. I andra kammaren bifölls propositionen utan votering. I första kammaren gick högern emot förslaget med hänvisning till samhällets nödvärns- och vedergällningsrätt.

”1927 Mot folkskolereformerna”
– Rätt! Men ändå ger påståendet en felaktig uppfattning, eftersom det får det att verka som att högern skulle ha motsatt sig att alla skulle få gå i skolan. (Den allmänna folkskolan hade genomförts redan 1842.) I själva verket var det vissa föreslagna förändringar i folkskolan som man gick emot. Högern hade en lång reservation i utskottet (huvudsakligen författad av Claes Lindskog), där man framförde sitt eget förslag till reformer i skolan. Det förslaget röstade man för också i kamrarna (vilket alltså innebar att man röstade emot regeringens proposition).

”1931 Mot statliga bidrag till sjukkassorna”
– Fel! Högern motsatte sig inte fortsatt statligt stöd till de frivilliga försäkringskassorna, men motsatte sig den omorganisation av verksamheten som föreslogs i propositionen.

”1934 Mot statliga bidrag till A-kassorna”
– Rätt! Högern ville inte medverka till en bidragskonstruktion, som kunde leda till okontrollerbara statliga utgifter. Arbetslöshetskassorna bygger på den s.k. Gent-modellen, som innebär att det är staten som står för huvuddelen av pengarna, men det är facket som har makten över A-kassan.

”1935 Mot folkpensioner”
– Fel! Folkpensionerna infördes 1913 av en liberal regering. (Det var högerregeringen, med Arvid Lindman som statsminister, som 1907 tillsatte utredningen som konstruerade förslaget.) Beslutet 1935 om införande av ett särskilt dyrortstillägg (d.v.s. att de som bodde i städerna skulle få högre folkpension än de som bodde på landsbygden) stödde även högern. Däremot motsatte den sig när regeringen året efter ville göra justeringar som ännu mer gynnade dem som bodde i städerna.

”1938 Mot 2-veckors semester”
– Högern motsatte sig inte införande av 2-veckors semester, men ville genomföra reformen i en långsammare takt än regeringen hade föreslagit och var också oenig om hur den skulle finansieras.

”1941 Mot sänkt rösträttsålder”
– Någon sänkning av rösträttsåldern skedde inte 1941. (Rösträttsåldern till riksdagens andra kammare var 1909: 24 år, 1921: 23 år, 1945: 21 år och 1965: 20 år. Till enkammariksdagen: 1971: 19 år och 1974: 18 år.)

”1946 Mot fria skolmåltider”
– Partiet var splittrat i frågan. Majoriteten inom partiet ville att skolmåltider endast skulle ordnas för barn med särskilda behov.

”1946 Mot allmän sjukförsäkring”
– Fel! Högern ville att staten skulle stå för 61 % av kostnaden i stället för regeringens förslag på 72 %. Men man motsatte sig inte reformen som sådan.

”1947 Mot allmänna barnbidrag”
– Fel! Högern hade en hel del ändringsförslag (i förhållande till regeringens proposition) i sin partimotion i riksdagen, men motsatte sig inte införande av barnbidrag som sådant. Propositionen om införande av bidrag till barn under 16 år bifölls till slut enhälligt av riksdagen. Däremot förslog Högerpartiet 1960 avskaffande av första barnbidraget (som skulle kompenseras genom sänkt skatt).

”1951, 1963 Mot 3- respektive 4- veckors semester”
– Fel. Högern hade ändringsförslag gällande ikraftträdandet, men motsatte sig inte reformerna som sådana.

”1953 Mot fri sjukvård”
– 1953 års beslut innebar ingen helt fri sjukvård, men en utbyggnad av sjukförsäkringen som bl.a. innebar lägre patientavgifter. Högerpartiet motsatte sig inte reformen, men ansåg att beslutsunderlaget var för dåligt och ville få frågan bättre utredd, varför man yrkade på uppskov. I propositionen fanns t.ex. inte angivet hur reformen skulle finansieras.

”1959 Mot ATP”
– Ja, Högerpartiet var mot ATP-förslaget. Men man hade i stället ett eget förslag till tjänstepension enligt premiereservmodellen. Om det förslaget hade genomförts, hade vi idag haft ett mycket pålitligare och gedignare pensionssystem.

”1970 Mot möjlighet till förtidspensionering vid 63 år”
– Fel! Förtidspension får man p.g.a. sjukdom, handikapp eller liknande. Vad Moderaterna motsatte sig var att man kunde ta ut pension tidigare utan sådan orsak.

”1973 Mot lagen om anställningsskydd”
– Fel! Moderaterna var kritiska till delar av förslaget, bl.a. ville man ge möjlighet till provanställning (i motsats till propositionen) och ansåg att också duglighet och lämplighet – inte bara anställningstid, borde beaktas vid uppsägningar. Men man röstade inte emot förslaget i sin helhet. 1981 beslutade riksdagen om provanställningar i enlighet med Moderaternas reservation 1973.

”1976 Mot 5-veckors semester”
– Fel. Propositionen (1976/77:90) lades av en borgerlig trepartiregering som Moderaterna ingick i.

”1983 Mot löntagarfonder”
– Rätt! Moderaterna var hela tiden emot de s.k. löntagarfonderna, som innebar att näringslivet via särskilda skatter skulle finansiera sin egen socialisering. Beslutet genomdrevs av socialdemokraterna, med stöd av kommunisterna, trots stort folkligt motstånd. Löntagarfonderna avskaffades av den borgerliga 4 partiregeringen 1992.

”1994 Nej till partnerskapslag för homosexuella”
– Rätt! Majoriteten av moderata riksdagsgruppen röstade emot, men några (bl.a. MUF:arna Fredrik Reinfeldt, Henrik Landerholm och Ulf Kristersson) röstade för.

”2004 Ja till sänkt A-kassa och sjukpenning”
– Ja, det var en del i partiets förslag, att genom skattesänkningar, som särskilt kommer låg- och medelinkomsttagare till del, göra det mer lönsamt att arbeta och skapa fler jobb. Men detta måste också finansieras genom minskningar i en del bidrag.

”2006 Nej till gröna jobb”
– (S)-regeringen hade föreslagit några riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som den påstod skulle vara särskilt miljöinriktade. Men eftersom riktade åtgärder är ett dyrt och mycket ineffektivt sätt att få fram nya jobb, så sade moderaterna nej.

”2007 Ja till sänkt A-kassa”
– Alliansregeringen genomförde den nya arbetslinjen, som ersatte den gamla bidragslinjen. Liksom förut får man inledningsvis 80 %, men beloppet trappas sedan successivt ned. A-kassan skall vara en omställningsförsäkring medan man söker nytt jobb, inte en livslång försörjning.

”2007 Ja till sänkt sjukersättning”
– Sjukpenningen är även fortsättningsvis 80 %, men efter ett år sker ingen obligatorisk prövning för övergång till förtidspension med 64 % ersättning, utan man kan få en förlängd sjukpenning på 75 % i högst 18 månader. (Dessutom kan de allra sjukaste även därefter få fortsatt sjukpenning som inte är tidsbegränsad.) Endast de som inte kan rehabiliteras till arbete skall få förtidspension.

Redaktionen

Annonser

12 Responses to “Vänsterns försök att snedvrida Högerns historia”


 1. 1 Michaël Lehman mars 31, 2009 kl. 11:48

  1928 års Lindmanska ministär. Sveriges sista riktiga högerregering.

  Ni menar väl Sveriges senaste riktiga högerregering?

 2. 2 dagelf mars 31, 2009 kl. 14:39

  Michaël: Självklart 🙂 *ändrar*

 3. 3 Mikael Andersson april 1, 2009 kl. 9:02

  Det här med snedvridning av historia är något som genomsyrar samhället. Jag kan reckomendera att kolla igenom Rojas vetenskapliga skrifter där han bland annat gått igenom svenska läroböcker. Självfallet är han politisk liberal och naturligtvis smått vinklad även i sitt författande, men det som ändå framgår tydligt är att man sen barnsben i skolans värld fostras att tro att Socialdemokratin är det som lett landet framåt, som gett oss demokrati, jämlikhet, och ett välfärdssamhälle, medan liberaler, konservativa och allehanda icke-socialistiska grupperingar enbart gjort ont.

  Man kanske inte skall gå så långt som att dra paralleler till diktatoriska samhällen där staten styr all kunskap, men vissa likheter finns… eller förhoppningsvis ”fanns”.

 4. 4 Patrik M april 1, 2009 kl. 12:54

  Det mest flagranta exemplet på vinklad lärobok jag sett var en bok som användes i samhällsundervisning för invandrare. Där kunde man slå upp olika begrepp från det svenska samhället. Sökte man på folkpartiet, eller något annat parti, stod ”Svenskt politiskt parti.” Sökte man däremot på socialdemokraterna stod det ”Svenskt politiskt parti som vill skapa goda villkor för invandrare”.

  Annars brukar vinklingen vara lite mera subtil, men dom räknade kanske med att invandrarna inte skulle vara så tränade i kritiskt tänkande.

 5. 5 Mikael Andersson april 1, 2009 kl. 21:55

  Är inte alls förvånad faktiskt. Mitt examensarbete handlade om Kommunismen i läroböcker, och jag blev väldigt förvånad att det nästintil var obefintlig information om Gulag, Arbetsläger, Massavrättningar och liknande i läroböckerna fram tills dem som producerats på 2000-talet. Men det stod desto mer att i Sovjet, ja där var minsann kvinnan jämställd mannen.. Man väljer vad man vill berätta helt enkelt.

  Att höra att det är så pass illa i det som nyanlända invandrare lär sig då är väldigt skrämmande även de, att de också skall skolas in att ”tänka rätt”.

 6. 6 Magnus Söderberg maj 6, 2009 kl. 13:36

  Timbor presenterade en rapport 2006 där man gick igenom SFIs läromedel. Den hette ”Välkommen till Sverige! Om politisk snedvridning i kurslitteraturen i SFI, svenska för invandrare” och är nödvändig läsning.

  Du hittar den och kan ladda ner den på: http://www.enpartistaten.se/?page_id=17

  Hemsk läsning!

 7. 7 Thomas Scott september 6, 2010 kl. 19:18

  Nåja, Snedvridning av historia kan ske på flera sätt vilket jag är helt säker sker också här på denna sida.

  Vem är det som skriver denna sida? Naturligtvis någon som vill bevisa en tes och politiskt ställer sig på en sida som vill ha belägg för sina ståndpunkter.

  Således är alla belägg för snedvridningen också en snedvridning i sig och hur man väljer att tro på dessa skrifter en fråga för personliga beslut grundade på personliga övertygelser som blir bekräftade.

  Vänstern snedvrider inte mer än vad högern gör. Högern snedvrider också historiska fakta. Dessa är alltså lika goda kålsupare och till sist måste man reflektera över nutid och vad som sägs i debatten och vad som sedan genomförs i praktisk politik.

  Förlorare i samtliga fall är medborgare som oavsett om man har jobb, är sjukskriven eller är arbetslös. Om man jobbar inom industrin, det Statliga eller kommunala sektorn eller har eget företag.

  Politiker är idag heltidspolitiker som inte driver en politisk linje för att det finns en ideologisk övertygelse utan gör det för att jobbet kräver det…. politikerjobbet, och därför har det svenska samhället slutat utvecklas på ett politiskt plan och det mest revolutionerande vi har är ett blått Modererat parti som på allvar kallar sig ett arbetarparti…

  Sossarna är bara ett tomt politiskt skal med en menlös partiledare och det enda parti med självrespekt på de ”Rödas” sida är MiljöPartiet som åtminstone drivs av någon slags ärlig politisk retorik som har ett fäste i den aktuella verkligheten.

  Vad jag röstar på…. det vete fan, men inte blir det på ett förlorargäng som Sossarna och inte på ett så dundermanipulerande Moderatiskt parti där dom alla bara är ute efter att få så bra jobb som möjligt.

  T.o.m. Piratpartiet har en fråga man brinner för…

 8. 8 Söderbaum september 10, 2010 kl. 12:45

  Thomas Scott: I viss mån har du rätt, för så fungerar ju politiken. Men det ÄR skillnad på ideologiska tendenser i en verklighetsbeskrivning och rena lögner. Och den skillnaden är betydande ur demokratisk synpunkt.

 9. 9 geronten september 10, 2010 kl. 14:08

  Sedan antar jag att ni alla har läst Anders Edwardssons bok En annorlunda historia som beskriver svensk historia ur ett (helt) annat perspektiv. Se här: http://www.timbro.se/innehall/?ev=en-annorlunda-historia

 10. 10 Hampus Eckerman (@motbilder) oktober 26, 2011 kl. 10:25

  Alltså, det där är ju historieförfalskning redan på första punkten. Som Arvid Lindman sa:

  ”Att få rösträtt är icke någon rätt för vare sig den ene eller den andre. Det enda avgörande därvidlag är statsnyttan.”

  Lindman menade också att införandet av rösträtten var ”en svår kapitulation”. Det kan du läsa i Ivar Anderssons bok ”Arvid Lindman och hans tid”. Vidare kan du läsa i partiprogrammet från Allmänna Valmansförbundet, 1911:

  ”I öfrigt bjuder oss vår uppfattning af ansvarsmedveten politik att afvakta erfarenhetens vittnesbörd om verkningarna af de viktiga författningsändringar som vidtagits, innan vi skrida till nya och ännu mera vidtgående. Af denna anledning kunna vi ej nu medverka till att införa politisk rösträtt för kvinnor.”

  Punkten handlar om att högern var emot den allmäna rösträtten och att de tvingades acceptera den under brinnande hungerkravaller för att undvika en revolution. Märkligt att en del försöker skriva om historien om detta.

  Titta gärna på Ernst Trygger, ledare för förstakammar högern och sedmera statsminister:

  ”Ansvaret för att vi icke sagt ett obevekligt nej till denna nästan måttlösa omgestaltning av vår författning varken vilja eller kunna vi undandraga oss.”

  Ernst Trygger i riksdagsdebatten om allmän och lika rösträtt 1918.

  ”Många skola med grämelse se, hur hörnstenarna i vårt samhälle brytes sönder, och jag förstår dem, ty jag har aldrig under de 24 riksdagar jag bevistat, känt en grämelse så stor som den jag hyser, då jag nu måste biträda detta förslag.”

  Ernst Trygger i riksdagsdebatten om allmän och lika rösträtt 1918.

  http://sv.wikiquote.org/wiki/E…show more show less

 11. 11 Maij november 11, 2012 kl. 15:54

  ”Snedvridning” ja,.. Behöver bara titta på näst sista punkten; Den om a-kassan. Genast undrar jag när har tex akassan givit någon ”livslång försörjning” som man här låter påskina!!?? Samma ‘twisted’-formuleringar gäller sjukersättningen, förtida uttag (hur är det där med ”valfriheten”!!) av pensionen, lagen om anställningsskydd etc etc


 1. 1 Moderaternas historia och vänsterns svartmålning | Martin Edgélius – Konservativa Tankar | Nyheter24 Trackback vid oktober 25, 2011 kl. 7:26

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 952,932 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar