Obama har rätt: USA bygger inte på kristen grund

ANALYS | USA:s president Barack Obamas uttalande nyligen vid en presskonferens i Turkiet att “we do not consider ourselves a Christian nation” har väckt stor uppståndelse och starka känslor. Röster har höjts för att detta är historieförfalskning, att USA:s konstitution bygger på naturrätten och därigenom tveklöst på en kristen människosyn och kristna grundvärden. Det hela handlar, såvitt jag kan förstå, om begreppsförvirring – missförstånd kring vad ”naturrätten” egentligen är. Det kan nämligen vara flera saker.

Naturrättsbegreppet är äldre än kristendomen, och myntades av Aristoteles på 300-talet f.kr. På 1200-talet e.kr. formade Thomas av Aquino med utgångspunkt i Aristoteles vad som kom att bli den katolska naturrätten. När så John Locke framåt 1600-talet började teckna sin bild av naturrätten var det ett oerhört radikalt synsätt som trädde fram, någonting i grunden helt nytt jämfört med den aristotelisk-thomastiska naturrätten. Likväl har både Aristoteles och Thomas av Aquino tillsammans med John Locke varit nödvändiga för uppkomsten av de ”mänskliga rättigheterna”.

För att göra en mycket enkel och kategorisk sammanfattning av skillnaden mellan den aristotelisk-thomastiska naturrätten och den lockeska, så menar den förra att människan står över djuren och att Gud finns i allting runtomkring oss, så vill vi söka Guds mening med vår värld ska vi undersöka sambanden i vår värld (vilket blir avstampet för den västerländska vetenskapen). Lockes naturrätt för sin del handlar om att alla människor i grunden är egoister, och att det ”naturliga” i människans beteende som måste bejakas är just det djuriska.

Den röda tråden mellan de två helt olika slagen av naturrätt är: förnuftet. Enligt den aristotelisk-thomastiska naturrätten är förnuftet människans verktyg att utforska Guds mening, Guds sanning nås genom människans förmåga att ordna världen. I Lockes tappning används förnuftet som ett slagträ mot all ordning som de enskilda människorna inte har ”valt själva”. Att naturrätten som sådan är universell för alla människor är också en grunduppfattning hos bägge inriktningarna.

Den aristotelisk-thomastiska naturrätten utvecklades som ett sätt att finna Gud inom ramen för katolicismen. Likväl är det idéhistoriens första ideologi. Även på detta vis är den katolska naturrätten en föregångare till liberalismen, som genom inte minst Lockes filosofiska insatser blev idéhistoriens första sekulära ideologi. I och med Locke bryts själva naturrättsbegreppet, grundat i de djupaste av västerlandets rötter, loss från gudstron. Som jag förstår det är det också detta som är anledningen till att Locke betraktas som liberalismens fader – att han lägger grunden för en regelrätt ideologi som brutit med Gud och är socialt radikal till sin essens.

Vad gäller president Obamas uttalande, är jag alltså benägen att hålla med honom: USA:s ”founding values” är inte kristna värden, utan liberala värden. Enligt boken Rättsfilosofi av Joakim Nergelius hävdar denne också att USA:s självständighetsförklaring mer eller mindre är en praktisk tillämpning av John Lockes Two Treatises of Government.

Hur ska man då värdera detta som konservativ? Jag får nog här anmäla en avvikande åsikt än vad många har. Redan Lockes sätt att förstå naturtillståndet och de slutsatser han drar av det synes mig starkt motbjudande. John Locke var ingenting annat än en revolutionär med syfte att måla upp en förtjusande utopi som skulle locka massorna till uppror mot den bestående ordningen i individualismens namn. I ingen annan statsbildning har hans tänkande haft så stort inflytande som i USA. Att USA befolkats och grundats av kristna från västvärldens alla hörn är en förmildrande omständighet, men USA är i grunden ett liberalt land och också i mycket stor utsträckning i praktiken. Ja, denna liberala inställning har förvisso medfört att konservatismen står stark i USA p.g.a. yttrandefriheten, men det gör inte USA till ett konservativt land. USA är ett liberalt land. Obama har rätt.

Att vara konservativ innebär inte att man slår vakt om den klassiska liberalismen. Desto mer konservativt är det då att slå vakt om de andliga värdena, och att hålla dem högre än de materiella.

Jakob E:son Söderbaum

13 Responses to “Obama har rätt: USA bygger inte på kristen grund”


 1. 1 Vilhelm Skytte april 27, 2009 kl. 17:57

  Söderbaum,

  jag håller tyvärr inte med dig och skulle vilja, med högaktning, framföra en annan åsikt. USA är, enligt mig, ett kristet land.

  I det historiska perspektivet bygger USA:s koppling till kristendom på synen på mänskliga rättigheter. Självständighetsförklaringen förklarar att vår Skapare har givit oss vissa rättigheter. Där markeras klart den traditionella amerikanska synen att Gud skapade oss alla fria och att det amerikanska systemet – med starkt skydd för personlig frihet – är organiserat i enlighet med Guds vilja. Denna syn, som bygger på Lockes idéer, kanske inte överensstämmer med din kristendom men speglar ändå en kristen grund.

  Men givetvis är det också uppenbart att det moderna USA är ett kristet land. Dels genom en förhållandevis extremt stor grad av kristen aktivitet, dels genom att ett samhällsklimat som tillåter och uppmuntrar att idéer framförs med hänvisning till Gud och Bibeln. Det senare visar sig i valutan (”In God We Trust”), The Pledge of Allegiance (”one nation under God…”) och Bibelns självklara plats i centrum för det spektakel som omger en ny presidents installation. Men också i politiker som argumenterar för sin politik med hjälp av Bibeln och kristna värderingar (som, än en gång, kanske inte är dina kristna värderingar).

  Givetvis kan även judar och muslimer och andra troende (och till och med ateister) se många av dessa symboler som sina, och det tillåter USA – som i så många andra fall – att vara ett land för alla. Men för den överväldigande majoriteten är dessa yttringar kristna.

  Sedan har vi återigen detta med materialism och andlighet. Den amerikanska konservatismen har inget problem att kombinera en stark tro på kapitalism och kommersialism med en stark religiös tro. Som President Calvin Coolidge sa, ”the chief business of America is business”. Du skulle ha svårt att få gehör för din kritik mot ”spekulation i prisökningar” bland amerikanska konservativa. Jag antar att du (och många andra på den bloggen) inte anser denna konservatism som ”sann” men det är ändå en idéströmning som i dagligt tal kallas för (amerikansk) konservatism.

 2. 2 AndreasB april 27, 2009 kl. 18:07

  Var frågan verkligen om USA bygger på en kristen grund? Obama sa, som du själv citerar: ”We do not consider ourselves a Christian nation” vilket har blivit ganska kontroversiellt eftersom en ganska stor majoritet av amerikanerna som faktiskt anser att det är en kristen nation. Vad gör ett land kristet? En konstitution som erkänner kristna värden, eller en majoritetsbefolkning som är kristen?

 3. 3 Klaus april 27, 2009 kl. 19:33

  Söderbaum,
  Borde du inte problematisera begrepp som ”Gud”, ”kristendom” och ”andliga värden”, eller åtminstone vara tydlig med vems Gud, vems kristendom och vems andliga värden du talar om? Det är alldeles för enkelt att dra olika slags ”kristendom” över en kam & det finns olika uppfattningar om vad som är en genuin kristendom. Som utövande (konservativ) katolik bär det mig ofta emot att tala om USA som ett ”kristet” land eftersom det är så helt dominerat av just den protestantism som ju passar som hand i marknadsekonomins handske (Weber etc).

 4. 4 Söderbaum april 27, 2009 kl. 20:08

  Klaus: Jag förstår inte riktigt frågan. Jag vet att det finns olika uppfattningar om vad som är sann kristendom, även om jag delar både din konfession och syn på USA. Att jag skulle problematisera kristendomen i ett inlägg om vilken form av naturrätt som USA bygger på känns off-topic. Ett nytt huvudinlägg med en rent teologisk analys kring katolicism och protestantism hör inte heller hemma på T&F.

 5. 5 Klaus april 27, 2009 kl. 20:12

  Söderbaum,
  Jag håller inte med: I en diskussion om USA, marknadsekonomi och krstendomär det i högsta grad relevant att skilja mellan olika former av kristendom. Det borde du som katolik inse.

 6. 6 Söderbaum april 27, 2009 kl. 20:15

  Klaus: Min uppfattning är att Luther förebådade både Upplysningstiden och liberalismen. Men skulle jag göra en sådan koppling i samma inlägg blir det både långsökt och den röda tråden försvinner.

  Men du är välkommen att förtydliga din ståndpunkt och ge en utvecklad analys här i kommentarsfältet.

 7. 7 Staffan Andersson april 27, 2009 kl. 22:12

  Söderbaum, du skissar två former av naturrätt, den ena representerad av Thomas, den andra av Locke, och kopplar sedan dessa till liberalism (Locke) och konservatism (Thomas). Förutom att denna förenkling är just en förenkling, så är den knappast av något större värde för att besvara din fråga.
  AndreasB frågar ”Vad gör ett land kristet? En konstitution som erkänner kristna värden, eller en majoritetsbefolkning som är kristen?” . Rent spontant verkar det troligast att det Obama menar gäller det konstitutionella. Betänk att han uttalar det hela i den sekulära staten men muslimska landet Turkiet.

 8. 8 Kenneth Nyman april 28, 2009 kl. 14:32

  Jag skulle vilja hålla med Vilhems Skytte i att Söderbaums analys är något missvisande. Att USA inte är något specifikt kristet land är klart; det vore mer rättvisande att säga USA bygger på ett slags naturrättslig grund. En stor del av det som kommer till uttryck i USA:s konstitution torde stämma överens med det som i kristen tradition kallats för den naturliga lagen eller den naturliga gudskunskapen. Dels finns en moralisk absolutism; människan har av sin skapare begåvats med vissa rättigheter eller visst värde om man så vill. Rätt och fel är alltså ingen ”social konstruktion”, eller något som är skapat genom tjusiga deklarationer på politiska toppmöten. Dels finns även en ofullkomlighetstanke; att människan är kapabel till mycket ont, om hennes begär lämnas okontrollerade. Ett konkret uttryck för detta är maktdelningen i USA:s konstitution. Än idag så kan vi se spår av detta i det amerikanska samhället. I USA är den federala staten förhållandevis begränsad, och det civila samhället är starkt. Detta mer än vad man kan säga om de flesta europeiska länder, som är influerade av socialliberalism och socialdemokrati.

  Ett generellt problem när man diskuetar politisk ideologi är att man lätt glider in på väldigt abstakta begrepp. Det är lätt att svänger sig med vida mer oklara begrepp som ”frihet”, ”förnuft” och liknande. Men problemet är att dessa är så luddiga att det ofta är svårt att koppla dem till de mer konkreta politiska problemen. De verkar mer tjäna ett retoriskt syfte. Man kan ta en allmänt hållen fras som att någon filosofisk riktning ”betraktar människan som ett djur”. Som kristen är det lätt att avvisa detta påstånde. Men när man tittar närmar på det, så kan man se att det finns poänger i det. Frågan är i vilka avseenden människan kan liknas vid ett djur, och i vilka avseenden hon skiljer sig. En rimlig ståndpunkt är att det både finns sådant i människans natur som kan liknas vid djuren, och sådant som skiljer sig från djuren. Vi kan ju t.ex. i numera se att många sociobiologer i många avseenden står för en ”pessimistisk” människosyn, som betonar människans moraliska och kunskapsmässiga ofullkomlighet på ett sätt som står i kontrast till den optimistiska människosyn som kännetecknade upplysningens radikala ideologier.

  Sedan finns det vissa typer av konservatism som är svårare att förena med USA:s konstitution. Utöver den ganska liberala konservativa tradition som utgår från bl.a. Burke (Burke och Adam Smith hade ju i stort sett samma politiska åsikter, att den ena ofta kallas för ”liberal” och den andre ”konservativ” visar att vi kanske inte bör fäste alltför stor vikt vid etiketter) så finns det ju en mer auktoritär konservativ tradition som främst fick fotfäste påkontinenten. Att denna aldrig fått någon större spridning i västanhavs ser jag inte som något negativt.

 9. 9 Anarkokonservativ april 29, 2009 kl. 20:02

  USA är inte en kristen statsbyggnation – däremot är kristendomen den dominerande religionen bland befolkningen.

  Den gud grundlagsfäderna talar om är naturens gud, filosofins gud eller den gud som eventuellt satt igång det hela – inte kristendomens gud. Thomas Jefferson betonar detta flera gånger som många av grundlagsfäderna, d v s att USA inte är byggt på ”the Christian religion”. Thomas Jefferson kallar t o m den kristna religionen för en massa gammal vidskepelse som dessutom är blodbesudlad upp till armbågarna.

  ”Pledge of allegiance” var fram till 1950-talet helt sekulär.

  ”One nation, under God, …”, ”under God” är ett sentida tillägg under kalla kriget då USA ville profilera sig och framställa sig som en gudfruktig nation i kontrast till det gudlösa Sovjetunionen.

  Om man läser trohetsförklaringen kan vem som helst se att ”under God” är ett sentida parentetiskt inskott.

  Obama och Söderbaum har helt rätt i sin analys.

 10. 10 Anarkokonservativ april 29, 2009 kl. 20:17

  Det kan tilläggas att USA är ett land som bygger på klassisk liberal grund – inte på konservativ grund.

  De värden som ”conservatives” i USA vill värna om är den klassiska liberalismen värden om självbestämmande, frihet och lite inblandning av staten etc.

  ”Liberals” är de liberaler som kan tänka sig lite mer statlig inblandning och skydd av individen mot arbetslöshet, sjukdom osv. I Sverige skulle vi kalla dem för socialliberaler.

  En hel del europeisk konservativa skulle ha mycket gemensamt med dessa ”liberals” och lite eller inget med ”conservatives” i många grundläggande frågor.

  I amerikansk politik är höger-vänsterskalans terminologi omvänd från vad vi i resten av världen är vana vid.

  En svensk liberal, som t ex Johan Norberg, skulle kallas för konservativ i USA. Svensk liberal utrikeshandelspolitik skulle kallas för konservativ.

 11. 11 Kenneth Nyman april 29, 2009 kl. 21:01

  Jag ska kommentera ”Anarkokonservativs” inlägg. Till att börja med måste man fråga sig vad man menar med ”konservatism”, ”klassisk liberalism” och med att ett land skulle vara ”byggt” på en viss grund. Man kan säga att USA är ”byggt” på idéer om maktdelnig, begränsad stat, federalism och vissa allänmänskliga rättigheter. Om man vill kalla detta ”klassiskt liberalt” kan man ju alltid göra det. Vill man kalla samma idéer för ”konservativa” kan man göra det också.

  Framför allt ”liberal”, men även i viss mån ”conservativa”, må ha en något annan betydelse i USA än i många europeiska länder. Framför allt ”liberal” betyder i USA ungeför ”vänster” i största allmänhet. ”conservative” används kanske oftare om grupper som vi i Sverige skulle kalla klassiska liberaler, libertarianer eller något liknande. Men då ska vi komma ihåg att även i USA så är åtminstone ”libertarian” en ganska frekvent använd term, och ofta ställs dessa i motsats till de s. k. ”social conservatives” i t. ex. det Republikanska partiet. Att påstå att Amerikansk konservatism generellt skulle vara identisk med klassisk liberalism är därför att fälla ett alldeles för grovt omdöme.

  Slutligen ska vi komma ihåg att om amerikansk konservatism är influerad av klassiskt liberalt tänkande, så gäller detsamma för den brittiska konservatismen. Edmund Burke var ju i stort sett enig med Adam Smith och David Hume i fråga om politisk inriktning. (I alla fall om man tittar på vad de tycker i sak, och inte fäster sig vid en och annan luddig filosofisk abstraktion som må ha kommit från nämnda tänkares pennor). Och USA har rymt ett flertal politiska och ideologiska stömningar (religiösa, sekulära, progressiva, konservativa, etc), som alla på något sätt kan säga sig vara arvtagare till de väldigt allmänt formulerade idealen i självständighetsförklaringen och konstitutionen. Långt ifrån alla dessa kan sägas vara tydligt ”liberala”, vare sig i en europeisk eller amerikansk bemärkelse.

 12. 12 Anarkokonservativ juni 6, 2010 kl. 8:29

  Jag måste backa från min position om att USA inte skulle vara ett kristet land efter en genomgång av dess historia. USA är ett kristet land till sin grundning.

  Staten USA grundad av fäderna är inte konfessionellt kristen, men väl teistisk.

  Nationen USA är dock längre tillbaka i tiden grundad än bara tiden för frigörandet från Storbritannien i slutet av 1700-talet.

  Nationen USA kan sägas vara grundad i början på 1600-talet av pilgrimsfäderna, som var puritaner, och som kom till Amerika i början av 1600-talet och grundlade bosättningar på kristen grund.

  Vid ungefär samma tidpunkt kom engelska katoliker till Amerika och grundlade staten Maryland (därav namnet) på katolsk kristen grund och staten Pennsylvania är grundlagd på kristen kväkargrund av kväkarledaren William Penn.

  Därefter har våg efter våg av kristna flytt Europa för friheten i de amerikanska bosättningarna. Bl a amishfolket, mennoniter, baptister m fl.

 13. 13 Magnus Johansson februari 19, 2012 kl. 21:39

  Obama själv är muslim, vilket är en viktig anledning till hans uttalande. Han är dessutom olaglig som president, vilket inte gör det hela mindre intressant.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 045 447 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar