Är liberaler smartare än konservativa?

Det finns många olika sätt att framhålla och propagera för sin ideologi. Ett som nått viss popularitet bland vänsterkretsar i USA är att försöka bevisa att liberaler är mera intelligenta än konservativa. Det fortsatta resonemanget skulle då bli att liberalerna i kraft av sin högre intelligens skulle ha mera rätt, och därmed en slags moralisk grund för att kräva makten.

Undersökningen

En av dessa undersökningar kommer från det vänsteranstrukna universitetet LSE och publicerades i Social Psychology Quarterly, som är en tidskrift för sociologer. Den har kommenterats med gillande av ett par liberala bloggare i Sverige.

Studien postulerar att det finns vissa mänskliga preferenser som är av naturen givna och som gynnats av evolutionen, såsom religiositet, och prioritering av familj och vänner över andra. Det finns vidare andra värden som inte på samma sätt är naturliga utan konstruerade av människor i strid med traditionen och istället baserade på tänkande och resonemang. Att på detta sätt tänka nytt och att överge det naturliga för det abstrakta, konstruerade och teoretiska är enligt denna definition ett tecken på intelligens. Således är liberaler intelligentare än konservativa.

Detta antagande får stöd i undersökningar av intelligenskvot som visar att personer som identifierar sig som konservativa i snitt har lägre IQ än de som identifierar sig som liberala, och de som identifierar sig som religiösa har lägre IQ än ateisterna. De genomsnittliga värdena i undersökningen är för liberaler 106, ateister 103, religiösa 97 och konservativa 95.

Liberala reaktioner

Homo Sapiens Futurum? - Den intellektuella jätten Mona Sahlin (s)

Detta får den liberale bloggaren Niklas Dougherty att frusta av lycka. Inte nog med att han nu ser sig fått bevis för liberalernas intellektuella överlägsenhet, han går så långt som att utropa en ny mänsklig underart, Homo Sapiens Futurum, som nu skall härska över planeten. Konservativa bör ha vett att erkänna sin underlägsenhet och helt enkelt tiga i församlingen.

Lite mer eftertänksam är Caspian Rehbinder som menar att undersökningen förvisso visar att de konservativa kan avfärdas som lägre stående intelligenser, men han noterar att det med undersökningens utgångspunkt inte går göra åtskillnad mellan liberaler och socialister. De senare är ju om möjligt än mer ateistiska, abstrakta och teoretiska än liberalerna.

Jag skall i det följande försöka (om nu min intelligens, såsom varande konservativ och religiös, räcker för att klara av att hantera tangentbordet och stava några enklare ord) formulera en konservativ syn på denna och andra liknande undersökningar.

Ideologisk forskning som härskarteknik

Ett klassiskt skämt som hånar konservativas intelligens: ”I en förödande brand i president Reagans bibliotek förstördes båda böckerna. Det verkligt tragiska är att han bara hade hunnit färglägga den ena av dem.”

Det första man bör fundera över är huruvida denna typ av forskning överhuvudtaget har någon relevans för det politiska samtalet. Är det inte så att mobiliserandet av denna typ av ideologiskt grundade undersökningar endast är ett ganska patetiskt försök att tysta sina motståndare med personangrepp? Istället för att besvära sig att argumentera för sin sak och sina idéer så tar man motståndarens påstådda ointelligens som ursäkt för att ignorera dem, eller t.o.m. kräva deras tystnad. Det signalerar inte för mig särskilt stark tilltro till de egna argumenten, och inte heller särskilt helhjärtat uppslutning kring grundläggande demokratiska rättigheter, som yttrandefrihet.

Vi har tidigare sett andra liknande försök att tysta ideologiska avvikare genom att stämpla dem som ointelligenta, eller rent av sinnessjuka. I USA lär det vara ganska utbrett bland det liberala etablissemanget att lite föraktfullt se på konservatism och särskilt kristendom som en psykisk störning, och i det gamla Sovjetunionen var det ju populärt att spärra in de som uttryckte konservativa idéer (eller liberala för den delen) på sinnessjukhus.

Sammanfattningsvis är denna typ av studier knappast att betrakta som vetenskap, utan snarare som härskarteknik. I vart fall är det så den tenderar att användas av vänsterdebattörer.

Studiens resultat

Hur trovärdig och signifikant är då själva studien i sig? Vad gäller den teoretiska delen kan man säga att den egentligen ingenting säger. I undersökningen definieras liberala preferenser som synonyma med intelligens, och konservativa på motsvarande sätt som synonyma med bristande intelligens. Men att ha byggt in bevisen för sin tes i själva definitionen är ju inte direkt vetenskapligt övertygande.

Intressantare blir då undersökningen av IQ mellan grupper av människor med olika preferenser. Det finns som jag ser det ingen anledning att ifrågasätta det empiriska resultatet. Däremot kan man möjligen fundera över hur signifikant det är. Mellan ateister och religiösa skiljer i undersökningen 6 punkter på IQ-skalan, mellan liberaler och konservativa 11 punkter. Hur stor skillnad är egentligen detta? Hur exakta är metoderna för att mäta IQ?

Jämför man större studier utförda på samma population visar det sig att resultaten ofta skiljer sig med några punkter. En skillnad på 3-5 punkter är inte ovanligt. Upp till 10 förekommer. Det är således inte säkert hur stor skillnaden verkligen är. Den kan vara betydligt mindre, men såklart även större.

Även om siffrorna är helt korrekta är dock skillnaden ganska liten. Det är knappast så att vi har en grupp med högintelligenta liberaler, och en med stendumma konservativa, utan det handlar om två grupper som torde ha tämligen stor spridning internt och vars resultat går in i varandras men med viss förskjutning uppåt i skalan för liberaler och ateister. Man bör nog vara försiktig med att dra allt för stora växlar av detta.

Andra studier

Det finns andra mer eller mindre vetenskapliga studier som gjorts med liknande innehåll. Två svenska alster är den undersökning av svenska väljares begåvning som politikbloggen gjort, och en doktorsavhandling om dogmatism. I den förstnämnda jämfördes valresultatet i olika svenska kommuner med resultatet på mönstringen som ungdomar från motsvarande kommun fått. Det visade sig att det fanns en stark samvariation mellan höga resultat på försvarets intelligenstest och hög andel röstande på m och fp i kommunen. Mönstrande från kommuner med höga röstetal för s och v fick i snitt betydligt sämre resultat.

Denna undersökning skulle i så fall tyda på att borgerliga väljare (liberala och konservativa) är mer intelligenta än socialistiska. Nu skall nog denna undersökning tas med lika stor nypa salt som den tidigare nämnda, men den visar i alla fall att förhållandena inte är så entydiga.

Vänsteranhängarens ryggmärgsreaktion inför ideolgiskt besvärande information

En annan studie som jag bara hört om ryktesvägen och sedan förgäves letat efter är en svensk doktorsavhandling i psykologi (?), som studerat förmågan hos personer av olika ideologi att ta till sig information som strider mot de egna värderingarna, och på basis av dessa ändra uppfattning. Resultatet lär ha visat att personer med högersympatier var mera öppna för ny information, medan vänstersympatisörer höll fast vid sin uppfattning även när nya fakta talade för att den var felaktig.

Skulle någon läsare känna till studien får de gärna presentera en hänvisning till den för den vore intressant att studera närmare. Eftersom jag just nu saknar källa till detta kan jag knappast dra några säkra slutsatser av den undersökningen. Skulle det vara så att den stämmer så som jag fått den berättad kan man på basis av den ifrågasätta hur intelligent vänstersympatisörernas inställning är. Bör det verkligen vara så att om terrängen och kartan misstämmer så gäller kartan?

Det skulle inte förvåna mig om det vore så. Den radikale har sina abstrakta modeller att luta sig mot, ideologiska teorier som man köpt som ofelbara. Självklart avfärdar man då fakta som inte passar in i modellen. Den konservative däremot är ständigt medveten om sin egen ofullkomlighet. För den konservative faller inte domen över en idé på basis av dess ideologiska skönhet, utan på basis av historiens dom. Funkar det så är det bra, annars inte. Med en sådan inställning blir det livsviktigt att ständigt ta in och utvärdera ny information. För den radikale inskränker sig faktainhämtningen till att försöka vrida, bända eller förneka informationen för att passa ideologins modeller.

IQ och lämplighet att regera

Låt oss ändå anta att vi godtar antagandet att liberaler i snitt har något högre IQ än konservativa. Vad bör detta då få för konsekvenser för vår syn på respektive gruppers lämplighet att regera? Till att börja med kanske man bör uttrycka viss förvåning över att personer som påstår sig vara liberaler är så snara att resonera i termer av kollektiv. Om IQ är ett mått på en persons lämplighet att styra ett land, en kommun eller ett företag, så är det ju ganska ointressant hur intelligenta i snitt olika kollektiv denna person tillhör är. Det intressanta borde ju i så fall vara hur intelligent denne är som individ.

Men det kan nog finnas goda skäl att ifrågasätta det självklara i att IQ och lämplighet att inneha ett ämbete är samma sak. Det torde finnas en rad andra faktorer som är nog så viktiga. En sådan är empati – förmågan att sätta sig in i andra människors situation. Om det nu är så att gemene man är ganska konservativ, man värnar trygghet, familj och religion, men det finns en intellektuell elit av liberaler som konstruerat andra prioriteringar, vad är det som säger att denna elits sätt att organisera samhället är det bästa?

Kan det inte vara så att om den liberala eliten får styra efter sina värderingar så får vi ett samhälle som inte alls passar den stora allmänheten? Kanske får vi ett samhälle som i teorin är bra, men som i praktiken inte når sin fulla potential därför att man misslyckats i att sätta sig in i hur människor utanför den egna klicken av intelligenta liberaler tänker och fungerar, och därmed inte tar hänsyn till detta i sina kalkyler.

Hermann Göring med en IQ på 138. Lämplig ledare?

En annan faktor som borde väga tungt är den etiska. Om vi på fullt allvar menar att hög IQ enbart skulle vara tillräcklig grund för att förorda en person till ledande befattning så tvingas vi nog acceptera en del märkliga ledare. De åtalade nazistledarna i Nürnberg fick genomgå IQ-tester, och det visade sig att de genomgående hade ganska hög IQ. Den mint intelligente, råskinnet Julius Streicher, nådde ett resultat på 106, d.v.s. fullt i linje med den genomsnittlige liberalen eller ateisten. De flesta låg betydligt högre. Hermann Görings IQ låg på 138, ett högt resultat, som hade räckt till medlemskap i Mensa. Betyder detta att Göring skulle vara en lämplig politisk ledare? Miljontals mördade skulle nog invända.

Det finns andra intressanta skillnader i IQ mellan olika grupper. Köper vi att skillnaderna mellan liberaler och konservativa motiverar att de förra skall härska och de senare tiga och lyda (en uppfattning som rent ideologiskt borde ligga närmare nyss nämnde Göring än en liberal) tvingas vi således fundera över vad det innebär att män i snitt brukar ligga ungefär 5 punkter högre än kvinnor, att svarta amerikaner får stryk av vita amerikaner med omkring 17 punkter, och att européer i snitt ligger 20 punkter över människor från Nordafrika och 40 punkter över afrikaner söder om Sahara. Är det så att liberalismens nya väg är avskaffande av kvinnlig rösträtt, införande av apartheid och kolonialism?

Teori och praktik

Avslutningsvis skall jag kasta mig över köttbenet som Caspian Rehbinder serverade mig. Om det nu är så att ateism, förkastande av borgerlig moral, och tilltro till abstrakta teoretiska modeller är tecken på hög intelligens, vad är det då som säger att liberalerna, och inte socialisterna är de mest intelligenta? Alla dessa kännemärken passar ju nog så väl in på en socialist.

Sovjetunionen - Ett intelligent föredöme?

Faktum är att det samhälle som borde ha varit skapelsens krona är Sovjetunionen. Ingenstans i historien har radikal ateism och tilltro till abstrakt ideologi varit mer framträdande. Där om någonstans borde intelligentsian förmått bygga det perfekta samhället. Men så blev det inte. Mötet med verkligheten blev för svårt för kommunismen och systemet kollapsade, efter decennier av outsägligt lidande för befolkningen.

För en konservativ, vars tilltro till beprövad erfarenhet är större än till abstrakta modeller, kommer detta inte som en överraskning. För en konservativ spelar abstrakta teorier om hur olika ideologier påverkar människors intelligens och hur människors intelligens påverkar deras förmåga att skapa bra samhällen mindre roll än det faktiska resultatet, hur man lyckas i den verkliga världen.

Därför rycker vi på axlarna åt teorier som den i artikeln recenserade. De är skapade utifrån liberala premisser, från en övertro på det teoretiska och det abstrakta, de blir meningsfulla endast för den som från början delar denna övertro, och de är konstruerade så att de definitionsmässigt bekräftar denna egna övertro. Med verkligheten har de dock lite att skaffa. Så, kära liberaler, jag beklagar, det blir nog till att besvära sig med att även fortsättningsvis argumentera i sak, istället för att gömma sig bakom statistik och teorier, och avfärda motståndare som ointelligenta.

Den läsare som till äventyrs väntar på att jag skall avsluta med något slagkraftigt bevis på min egen höga intelligenskvot för att definitivt avliva det liberala argumentet blir dock besviken. Jag har faktiskt aldrig gjort något IQ-test, och även om så vore fallet, och jag mot förmodan hade lyckats bra, så vore det mig främmande att vara så vulgär som att framhålla detta. Jag säger som den eminente fysikern Stephen Hawking, som garanterat har högre IQ än såväl mig som herrar Rehbinder och Dougherty :

People who boast about their IQ are losers.

Patrik Magnusson

22 Responses to “Är liberaler smartare än konservativa?”


 1. 1 Lars februari 28, 2010 kl. 0:22

  Jag är stock-konservativ, religiös och medlem i Mensa. I föreningen tenderar det vara liberaler/socialister/vänsterfolk som skriker mest. De ska hitta på alla möjliga knasigheter och stolligheter. Ofta med argumenten; ”…för att det går” eller ”…för att jag kan” eller ”få se vad som händer”.
  Det är nästan som om de tror att all data är information eller att alla erfarenheter är av godo. (Drar mig till minnes en diskussion för några år sedan om några som ville inbjuda till en paneldiskussion i föreningen. Panelen skulle bestå av en lyxhora(namngiven och tydligen en arketyp av ”den lyckliga horan”), en filosof och nån socialarbetare (tror jag det var). Men det blev ett j-la liv när någon föreslog att en pastor gärna kunde få delta samtidigt. Där tog toleransen slut…) Det blev ingen debatt.

  Du är hjärtligt välkommen. Jag ser till att du få en plats runt bordet!
  Gör ett test på http://www.mensa.se

 2. 2 Stoller februari 28, 2010 kl. 1:12

  Patrik. Jag tror att en liknande undersökning utförd i Sverige hade fått andra resultat. Folket eller massan (lite vanvördigt) i USA är nog till stor del konservativa. I USA finns en stor lantlig konservatism där man fyller förråden, beväpnar sig, har glest mellan tänderna och är mycket misstänksam mot regeringen (om man hårdrar och generaliserar lite). USA har en helt annan politisk kultur och historia samt till stora delar en annan politisk debatt än den som förs i Sverige. Svenska motsvarigheter till ”rednecks” och ”hillbillies” är inte konservativa utan rödgröna.

  Det skulle vara intressant att veta mer om urvalskriterier i studien du skriver om. Hur har rekryteringen till testningen gått till? Jag skulle också vilja veta hur noga man varit med att kontrollera för andra variabler än politisk skådning. Har man kollat resultatet mot utbildning, kön, ålder, geografisk hemvist, inkomst mm.? Det kan finnas andra förklaringar än politisk åskådning som förklarar de skillnader man uppmätt. Men i den här typen av forskning, där man redan innan vet vad man vill ha för resultat och hur man ska tolka dem, brukar det inte vara så noga med att kolla upp sådant.

  Studien du inte kan hitta: Har du någon information att gå på?

 3. 3 Ludvig februari 28, 2010 kl. 3:35

  Jag får försöka kringgå din slutkläm ”People who boast about their IQ are losers” som du refererade till och försöka redogöra snabbt varför jag tycker att det du skriver stämmer till 100 %. Efter denna artikel gjorde jag IQ-testet på Illustrerad Vetenskaps hemsida och fick resultatet 126 samt att jag tog fram mina mönstringspapper och hittade resultatet från inskrivningsprovet/IQ-testet: 7 av totalt 9 sammanlagt. Jag kan dock endast sätta detta i relation till mina förhållandevis unga ålder (19 år, 18 år vid mönstring) och att jag hade högst resultat på provet i min klass och alla parallellklasser. Jag är konservativ, stadig läsare av ToF och röstar på M. Det märkbara var att de flesta som hade högt resultat på inskrivningsprovet av mina skolkamrater var dessa personer röstar på högerblocket (M mestadels) och de allra flesta hade konservativa drag i sin argumentation. Märkbart är också att de högst skrikande socialisterna och för all del ”rasisterna” (SD-anhängare) hade i synnerhet låga resultat på detta prov eller fick inte mönstra alls.

  Eftersom vi konservativa tror på erfarenhet kan jag gott slå fast att mina erfarenheter säger att det du skrivit i denna artikel stämmer till fullo. Hoppas på mer artiklar om detta ämne. Väntar också med spänning på om någon kan länka den ”saknade” rapporten.

  Mvh Ludvig

 4. 4 Patrik Magnusson februari 28, 2010 kl. 8:00

  Lars och Ludvig:

  Skönt att höra att det finns goda exempel på att konservativa kan vara intelligenta. Egentligen har jag nog aldrig varit så orolig på den punkten.

  Stoller:

  Glömde länka till själva undersökningen. Lägger till en länk till artikeln som beskriver den, men numret av SPQ som innehåller undersökningen verkar inte ha kommit ut än.

  Jag tror att det ligger en hel del i din fundering om skillnaden mellan USA och Sverige. Den typen av ”rednecks” de dras med där har vi inte i samma utsträckning i Sverige, och hos oss är de snarare vänster, eller sverigedemokrater, än konservativa.

  Vad gäller min saknade undersökning så vet jag väldigt lite. Jag är ganska säker på att det var en svensk doktorsavhandling, jag tror att ämnet var psykologi, och jag hörde talas om den omkring 2003, så den borde vara gjord i början av 2000-talet.

 5. 5 Allianspartisten februari 28, 2010 kl. 12:30

  ”En annan faktor som borde väga tungt är den etiska. Om vi på fullt allvar menar att hög IQ enbart skulle vara tillräcklig grund för att förorda en person till ledande befattning så tvingas vi nog acceptera en del märkliga ledare. De åtalade nazistledarna i Nürnberg fick genomgå IQ-tester, och det visade sig att de genomgående hade ganska hög IQ. Den mint intelligente, råskinnet Julius Streicher, nådde ett resultat på 106, d.v.s. fullt i linje med den genomsnittlige liberalen eller ateisten. De flesta låg betydligt högre. Hermann Görings IQ låg på 138, ett högt resultat, som hade räckt till medlemskap i Mensa. Betyder detta att Göring skulle vara en lämplig politisk ledare? Miljontals mördade skulle nog invända.”

  Såsom ”medelintellegent” (…dock slog jag Julius Streicher med någon enhet i nyss genomför nättest) vill jag ändå göra några reflektioner.

  IQ-måttet, beskriver de mänskliga egenskaperna ur ett perspektiv, medan den fulla bilden av människans egenskaper är oändligt mer komplex. Detta visar sig, som jag ser det, högst påtagligt i beskrivningen av naziledarnas intelligens. Och visst hade dessa personer framstående egenskapar på vissa områden, problemet var bara att egenskaperna på andra områden (empati, medmänsklighet, …) var fullständigt katastrofala.

  Personer med ansvar i samhället, t.ex. politiker, måste ha en mix av egenskaper där Mensa-klass på IQ-nivån långt ifrån självklart är en fördel eller ens önskvärt.

 6. 6 Allianspartisten februari 28, 2010 kl. 12:36

  Patrik,
  Bildtexten under Mona Shalin: ”Homo Sapiens Futurum? – Den intellektuella jätten Mona Sahlin (s)”

  …av rena barmhärtighetsskäl och som den sanne jag tror människovän du är tror jag du skall undvika att spinna vidare på detta ämne 🙂

 7. 7 mats c februari 28, 2010 kl. 13:23

  Hmm, vad mäter egentligen IQ-test?

  Sådana test är ju i grunden en följd av industrialiseringen medfört att multiplikationstabellen blivit en del av allmänbildningen. Att på något sätt mäta den matematiskt-analytiska förmågan är ju bara ett sätt bestämma hur välanpassad man är.

  Jag har examen från teknisk högskola och jag vill utveckla andra sidor av mitt tänkande än min analytiska förmåga, därför skulle jag aldrig söka medlemsskap i Mensa, men för en t.ex musiker som med hög analytisk förmåga är det en annan sak.

 8. 8 Populisten februari 28, 2010 kl. 14:49

  Att man med ökande intelligens har en ökad fäbless för att bejaka komplexa teorier torde inte vara överraskande. Kännetäcknande för intelligens är ju trots allt sökandet efter intellektuell utmaning. Men den grundläggande frågan är ju om det finns något alls som säger att en teoris riktighet har med intelligensen hos de som tror på den att göra. Sanningen är ju Sann oavsett om det är dumskallar eller genier som tror att det är Sannt.

  Det är förstås inte bara inom politiken som jag sett begåvade människor missa det uppenbara helt enkelt eftersom det inte var komplicerat nog.

 9. 9 Caspian Rehbinder februari 28, 2010 kl. 17:28

  Mycket bra och genomtänkt inlägg. Vad jag anser är intressant egentligen är inte hur hög IQ personer från olika politiska läger har, utan varför det är så. Varför har man högre IQ om man är liberal? För att man kan bortse från sina medfödda ideal, och tänka längre och mer abstrakt. Det faller sig naturligt att folk som inte har denna förmåga hamnar i ett mycket konservativt tänkande. Därmed inte sagt att konservativa per definition har lägre intelligens! Endast att vissa grupper söker sig till vissa ideologier. Det är ett giltigt argument i lika hög grad som argumentet att socialister ofta är arbetare, och därför lägre utbildade.

  Jag är en till hundra procent övertygad demokrat. Jag är inte det minsta aristokrat på så sätt att jag tycker de bättre ska styra över de sämre – om inte folket väljer dem. Som inlägget redan konstaterat är jag liberal, och jag tror att studien har poänger. Skillnaderna i IQ må vara små, men de är märkbara, och förklaras väl. Bortsett Niklas Doughertys arrogans och aristokratiska elitism förklarar hans inlägg mycket väl hur det – förmodligen – kommer sig att de existerar.

  Men mycket bra genomgång av teoriernas för- och nackdelar. Jag lyfter på hatten – trots ideologiska meningsskiljaktigheter.

 10. 10 Allianspartisten februari 28, 2010 kl. 17:37

  ”För att man kan bortse från sina medfödda ideal, och tänka längre och mer abstrakt. Det faller sig naturligt att folk som inte har denna förmåga hamnar i ett mycket konservativt tänkande. Därmed inte sagt att konservativa per definition har lägre intelligens! ”

  Och därmed heller inte sagt att de som nu har denna höga intellegens och kan ”tänka längre och mer abstrakt” tänker ”rätt”.

  Abstrakt tänkande är förvisso bra så länge det inte leder till verklighetsfrånvända modeller. I fallet socialism har det abstrakta tänkandet definitivt skapat denna typ av modeller. Även när det gäller extrem liberalism finns tendenser till modeller som inte fungerar i verkligheten.

 11. 11 Björn februari 28, 2010 kl. 23:03

  Flera tankar infinner sig efter att ha läst inlägget med kommentarer.

  Intelligens mätt i IQ mäter bara en ytterst smal det av den mänskliga hjärnans kapacitet. Somliga forskare talar om flera olika intelligenser. Att hävda att de som begåvats med just hög IQ skulle vara mer benägna att nå viktiga politiska insikter än andra, är att hoppa över ett rätt stort steg i beviskedjan.

  En annan iakttagelse är att alla intelligenta inte alltid förmår använda sin intelligens på ett ändamålsenligt sätt. Det är möjligt att vara intelligent och stendum, helt enkelt.

  Jag ansluter mig för egen del till Stollers tanke, att man om man gjorde samma typ av undersökning i Sverige skulle finna att de minst intelligenta väljarna väljer rödgrönt. Av kulturella skäl. Vidare kan man undra om i ett land som Tyskland de konservativa bayrarna är mindre intelligenta än övriga.

  Om man dock skulle göra tankeexperimentet att det ligger någonting i att intelligenta inte söker sig till konservatismen, så har jag — såsom intelligent och verksam i en bransch med mycket intelligenta människot — märkt att en viss klass intelligenta människor tenderar att ha en övertro till sina egna förståndsgåvor. De ignorerar förhandenliggande fakta, kanske i form av tradition och historia, då de anser sig i alla lägen kunna _resonera_ sig fram till vad som är rätt och sant. Detta påminner inte så litet om liberalismens slutljus objektivismen. Annorlunda uttryckt fordrar konservatismen ett visst mått av ödmjukhet, inför historien, kultur, tradition, medmänniskor. En ödmjukhet som låter en säga att man är osäker, låt oss skynda långsamt. En ödmjukhet som är oförenlig med ett sinne som redan bestämt sig, som redan har kommit fram till hur allting skall och bör vara.

 12. 12 Björn mars 1, 2010 kl. 10:51

  För övrigt påminner mig den iver med vilken synbarligen svenska nyliberaler griper efter den diskuterade undersökningen om Göran Perssons valkampsbesök hos Tony Blair.

  Den klassiska liberalism som förespråkas av åtminstone Niklas Dougherty (Caspian Rehbinder känner jag inte till) representeras inte av de som i Amerikat kallas liberala. Dessa är istället socialliberala med vänsteranstrykning, alltså vad som hos oss företräds av folkpartister och en socialdemokratisk falang.

 13. 13 Staffan Andersson mars 1, 2010 kl. 15:11

  Den triumfatoriska uppmärksamheten är kring denna undersökning är så dum att jag tvekar att kommentera. Jag har inte läst noga ovan men ett par punkter:
  Undersökningen är alltså gjord i USA där såväl konservativ som liberal betyder något annat. Konservativ (inkluderar både vad vi kallar konservativa och vad vi kallar liberaler) samt liberaler (vänsterfolk).
  Undersökningen måste antingen utgå från självidentifierad ideologisk tillhörighet eller utifrån svar på vissa frågor där frågeställaren har sina idéer om vad som ska anses vara det ena eller det andra.
  Sedan är det ju också som någon påpekar att högutbildade i USA ofta röstar demokratiskt (dvs liberalt). Det säger mer om vilka intellektuella trender som funnits vid universiteten de senste decennierna än något annat.

 14. 14 Patrik Magnusson mars 1, 2010 kl. 17:38

  Staffan Andersson:

  Man kan med rätta ställa frågan hur liberal och konservativ definierats. Just denna undersökning är gjord vid ett brittiskt universitet, inte ett amerikanskt, men av det jag sett framgår det inte vilken nationalitet det är på studieobjekten. Jag vet inte hur britterna definierar ”liberal”, men jag har en känsla av att de lutar åt den amerikanska tolkningen.

  Det skulle onekligen vara en lustig ironi om svenska liberaler jublar över en undersökning som sägs visa att socialister/socialliberaler är smartare än libertarianer/ konservativa.

  Såvitt jag förstått så baseras gruppindelningen på självidentifikation. Det i sig kan ju faktiskt resa ett frågetecken som jag inte tänkt på tidigare. Anta att det är mera socialt accepterat / politiskt korrekt att vara liberal än konservativ. Då skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att intelligenta människor, som rimligen borde vara mer medvetna om dessa normer, hellre anger sig vara liberal än konservativ, även om man faktiskt lutar åt det konservativa hållet.

  Caspian:

  Tack för positivt omdöme. Jag tycker faktiskt att det kan finnas ett intresse av att studera intelligens, hur denna fördelas, och naturligtvis hur denna kan utvecklas. Att just studera fenomenet relaterat till olika ideologiskt baserade grupper finner jag dock som sagt lite mera tveksamt.

  Det finns en rad metodologiska problem, med allt ifrån hur man definierar olika grupper till hur man hanterar metodfel som beror av forskarens påverkan på studieobjektet. Min främsta invändning är dock syftet med denna typ av undersökning och/eller hur den används.

  Det är nästa ofrånkomligt att undersökningar som denna, oavsett vilket resultat de får, blir minerad mark, i och med att frestelsen för undersökningens ”vinnare” att använda den som politiskt slagträ kommer att bli övermäktig, och eventuella försök att använda studien till att utveckla vårt vetande kommer att komma i skymundan.

  Men tack för tipset, ändå. Det har varit intressant att försöka sätta sig in i intelligenstesternas märkliga värld.

 15. 15 Basse mars 1, 2010 kl. 18:37

  Bra artikel, och bra blogg/magasin i allmänt. Har varit en aktiv läsare sen ungefär ett halvår men aldrig kommenterat något, så jag tyckte det var dags nu!

 16. 16 MrPerfect72 mars 1, 2010 kl. 20:34

  Tack foer en intressant artikel.

  Naer jag mediterade en stund paa saken….

  Hur socialistisk eller konservativ man aer haenger foermodligen en hel del paa egen/familjens rikedom (i pengar/resurser) i foerhaallande till andra och den fostran man faatt.

  Inbyggd kampvilja och raedsla styr nog ocksaa. Aer man trygg i sig sjaelv och sina relationer i kontakten med andra maenniskor? Ser man trygghet mot sin raedsla i statussymboler? var hittar man trygghet mot sin egen raedsla?

  Indoktrinering av ex. media. Vad laeser man foer press?

  En annan faktor aer helt klart IQ, men IQ aer enbart en foermaaga att se samband i tanken. En kallt beraeknande foermaaga.

  Den kaerleksfulla, kaennande delen av hjaernan saeger att vi borde dela med oss till de som har det jobbigt och ha kul tillsammans.

  Dessa saker kan variera p.g.a. lycka/olycka i affaerer, kriminalitet, kaenslomaessig misshandel etc.

  Sannolikt varierar det med koenet en aning dessutom.

  De baada hjaernhalvorna kan fungera olika bra och kommunicera olika bra med varann i olika grad.

  /MrPerfect72
  IQ135, politiskt intresserad arbetarfamilj, hetrosexuell, man, socialist, feminist, miljoemedveten, direktdemokrat och medlem i http://www.aktivdemokrati.se 🙂

 17. 17 Patrik Magnusson mars 1, 2010 kl. 21:27

  Basse och MrPerfect72,

  Välkomna som läsare av T&F. Det är alltid roligt när nya bekanskaper ger sig till känna och kommenterar det man skrivit. Sedan må man vara konservativ, liberal, socialist eller vad sjutton som helst. Alltid lär man sig något av varandra bara man har ett öppet sinne. 🙂

  MrPerfect72 glider ju delvis över till en besläktad intressant fråga. Vad är det som formar våra värderingar? Varför blev du socialist och jag konservativ? Arbetarbakgrund verkar vi ju båda ha.

  Även om den galne vetenskapsmannen i mig skulle tycka att det vore oerhört intressant att gräva ned sig i detta, så tror jag dock att det nog är lika bra att vi förblir okunniga här. Kan man besvara denna fråga är ju nämligen steget inte långt till att ställa frågan: Hur skall vi då manipulera människors omgivning, uppfostran, skolgång, mediakonsumtion o.s.v. för att indoktrinera dem till goda socialister, liberaler, konservativa, eller vad vi nu föredrar?

  Som konservativ kan jag faktiskt känna viss oro för att det är just detta projekt man från politiskt vänsterhåll ägnat sig åt de sista 50-60 åren. Är det inte precis det som hela det barnpassningsindustriella komplexet och utbildningsväsendet är till för i det socialistiska Sverige? Är det inte därför som Sverige ständigt halkar efter kunskapsmässigt? Är det inte därför man från politiskt håll är så rädd för alternativa lösningar på dessa områden, som föräldrar som tar hand om sina egna barn, och friskolor?

  Nej, då var det bättre förr. Då sköttes indoktrineringen från predikstolen och då var det goda kristliga och konservativa värderingar som erbjöds folket 😉

 18. 18 Thomas mars 2, 2010 kl. 20:24

  Intressant tråd, på min ära! För egen del, är jag tämligen säker på att jag ej är varken begåvad eller framgångsrik, men desto säkrare på att jag är värdeorienterad och utrustad med allsköns traditionella värderingar. Detta ger mig en rätt stor trygghet i livet; jag upplever ex inte att jag behöver fylla mitt hem med en massa prylar för att vara värd något.

  En annan fördel med att gilla det traditionella, är att jag härigenom öppnar mig för historien, och det som varit fint, värdefullt och visat sig fungerat i historien. Genom detta förhållningssätt upplever jag att jag får ett slags inre lugn som t ex yttrar sig att jag sällan upplever att måste hänga med i allt om det senast teknologi-genombrottet, eftersom det mest signifikanta av dessa genombrott i alla fall blir kända, ex persondatorn, mobiltelefonen, Internet osv.

  Vidare ger mig min traditionella läggning en förmåga att betrakta samhällsrörelser lite vid sidan av s a s. Härigenom behöver jag inte kasta mig in i alla nya påfund och företeelser, utan kan lugnt se hur de utvecklas, om de överlever, och vilket långsiktigt värde de har.

  Allt detta ser jag som positivt med att vara traditionalist, för att inte säga konservativ, och jag vill rakt inte återvända till socialismen och vänsterliberalismen, läror vilka jag omfamnade när det begav sig.

  Tyvärr kan jag inte säga att jag är ”konservativ, därtill begåvad” :), men jag tröstar mig med att det finns andra konservativa som uppvisar just denna kombination, och nöjer mig med att kunna ta del av deras tankar via deras skrivna alster.

  Mvh,
  En traditionell och konservativ Thomas

 19. 19 Doktor Pork mars 3, 2010 kl. 0:43

  Det här är ju nästan för bra för att vara sant. Jag menar, ser man beteckningarna ”liberal” eller ”conservative” borde ju ryggmärgsreflexen vara att kolla upp om undersökningen är amerikansk eller ej innan man häver ur sig ett självförhärligande inlägg på sin blogg. Just det motsatsförhållandet syns ju i normalfallet ganska sällan utanför den amerikanska debatten av den enkla anledningen att i Europa står inte debatten mellan just de två namngivna lägren.

  I abstractet till artikeln listas det två stycken källor. Jag orkar inte försöka prova mer om jag kan komma åt själva artikeln med mitt lånekort på universitetsbiblioteket.

  http://spq.sagepub.com/cgi/content/abstract/0190272510361602v1

  Dels den här studien:

  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Longitudinal_Study_of_Adolescent_Health

  Som tydligen är amerikansk. Sedan listas även den här studien:

  http://en.wikipedia.org/wiki/General_Social_Survey

  Som av en ren händelse också är amerikansk. Alltså är den här studien väldigt svår att överföra till svenska förhållanden eftersom den amerikanska politiska kartan ser så annorlunda ut. Där är ju det landsbygden som tenderar att rösta höger samtidigt som storstäderna i stor utsträckning är vänster. Välutbildade tenderar också att rösta på demokraterna till skillnad från Sverige där alliansen har ett större stöd hos den utbildade medelklassen (om än ej kulturmedelklassen).

  Det här tar oss till problem två med studien. Den jämför nämligen mellan de som identifierat sig som ”very liberal” och de som identifierat sig som ”very conservative”. Med tanke på alla rednecks och den jävligt tröttsamma kreationistmuppfalangen, homohatarna och de mer obalanserade abortmotståndarna inom den amerikanska högern, handen på hjärtat, hur många av er här skulle vilja beteckna er som just *very* conservative i en amerikansk kontext?

  Slutligen ar vi även problemet med de externa validiteten för studien, kan vi överföra resultaten till samhället i stort? Antagligen är svaret på den frågan nej. Det är nämligen bara den första studien man har använt för att få fram siffrorna för IQ. Vad är det då för folk som man har frågat? Jo highschool studenter i USA, vilket innebär att de äldsta i studierna varit 18 år. Hoppsan… Jag kan ju direkt erkänna att jag röstade rött i skolvalet på gymnasiet inför valet 2002 men skulle idag närmast tvätta handen med klorin om jag råkade ta i en av de rödgrönas valsedlar nu i valet 2010.

  Man skulle kunna skriva mer på ämnet men jag har inte tid så här dags.

 20. 20 Populisten mars 3, 2010 kl. 22:39

  En sak slog mig just. Har inte konservatismen kallats ”den stupida ideologin” av liberaler på 1800-talet? Jag vill minnas att detta epitet med liv och lust bejakades av de konservativa!


 1. 1 Vi korkade konservativa « Basses Hörna Trackback vid mars 1, 2010 kl. 18:07

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 050 771 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar