Varför står kvinnorna till vänster?

Kvinnodagen - Kommunistisk helgdag som blivit internationell

Idag är det den internationella kvinnodagen. Land och rike runt kommer detta att uppmärksammas och i dess spår kommer nya unkna förslag om mer av kvotering, reglering och likriktning av kvinnors prioriteringar, intressen och sätt att vara att följa.

Samtidigt publicerar SvD en undersökning som visar att kvinnorna i dag mer än någonsin sympatiserar med vänsterpartierna. Fick männen bestämma skulle alliansen lätt vinna kommande val, om kvinnorna bestämde skulle vänstern istället vinna med ännu större marginal. Varför är det så, och än viktigare vad kan vi göra åt det?

Offentlig och privat sektor

Den mest uppenbara, och oftast citerade förklaringen, har med kvinnors intressen och yrkesval att göra. Vi hittar en mycket stor andel av kvinnorna i vårdande och undervisande yrken, och inom offentlig sektor. Detta förhållande styr på två sätt kvinnor åt vänster.

För det första är många kvinnor beroende av den offentliga sektorn som arbetsgivare. Detta gör att de både ideologiskt skolats i denna verksamhet, vilken präglas av ett socialistiskt synsätt, och att de för sitt uppehälle är beroende av den offentliga sektorns fortsatta utbredning.

Kvinnor återfinns ofta i vårdande yrken

För det andra går det inte att komma ifrån att partierna till vänster ägnar mer intresse åt ”mjuka” frågor än partierna till höger. Vi pratar gärna försvar, polis, skatter, kärnkraft, men inte lika ofta om sjukvård och social omsorg. Oavsett om vänsterblockets lösningar är bättre eller sämre än våra, så tror jag många väljare med rötter i, och intresse av, den vårdande sektorn (och där är ju de flesta kvinnor) uppfattar vänstern som mer intresserade, mer engagerade. Ungefär på samma sätt som många väljare tror på miljöpartiets miljöpolitik helt enkelt därför att de profilerar sig där, även om alliansens miljöpolitik i de flesta fall vore bättre för miljön.

Denna tes stärks av att kristdemokraterna, som ju profilerar sig inom bl.a. äldreomsorg och andra mjuka frågor, som enda alliansparti lockar fler kvinnor än män.

Jämställdheten

En annan teori som skulle kunna förklara skillnaderna i partival är frågan om jämställdhet. Om nu samhället är en patriarkal förtryckarstruktur fylld av orättvisor som drabbar kvinnor, och vänstern står för olika typer av regleringar, förbud och påbud som tillsammans skall rasera dessa strukturer och gynna kvinnorna, medan högern står för en politik som genom sin ovilja att politisera näringsliv och människors vardag, tillåter dessa strukturer att leva kvar, så borde detta vara ett argument för kvinnor att rösta vänster.

Så är det nog också för många kvinnor. Naturligtvis är ju hela talet om könsmaktsordning trams, men för partivalets skull spelar ju det mindre roll. Det räcker att man kan förmå folk att tro att det ligger något i detta, och med stora delar av media, vetenskap och politik bakom sig, så lyckas feministerna onekligen bra med detta.

Ändå tror jag att detta är en överskattad faktor. De flesta kvinnor som går på feministernas sagor gör det för att de redan från början är djupt vänstervridna, och således särdeles mottagliga för ett budskap som ställer grupp mot grupp och utmålar den ena som en elak och ond förtryckare, och den andra som offer. Dessa skulle ändå aldrig rösta borgerligt.

I sammanhanget kan det vara intressant att notera att underökningen som SvD presenterar visar att tendensen hos kvinnor att rösta vänster tenderar att stärkas. Aldrig har kvinnorna varit så röda som under den senaste mandatperioden. Detta sammanfaller med den period då moderaterna med Schlingmann i spetsen helt tappt koncepterna i jämställdhetsfrågan och börjat framställa sig som kvoteringsivrande feminister. Om det var detta kvinnorna ville ha borde ju trenden avseende kvinnornas sympatier varit den motsatta.

Ett näraliggande argument är att kvinnligt stöd förutsätter kvinnlig representation. Det vill säga att kvinnor skulle identifiera sig mer med kvinnor, och således rösta eller inte rösta på ett parti beroende på om det finns framträdande kvinnliga kandidater att rösta på, eller snarare att det bland partiets kandidater finns minst 50% kvinnor. Inte heller detta ser jag som direkt avgörande, i alla fall inte några procentsatser, men kanske indirekt.

Tanke och känsla

Det finns nämligen en till signifikant skillnad mellan män och kvinnor som kan ha betydelse. Det handlar om hur man fattar beslut. Män är statistiskt sett mer benägna att när de fattar beslut i första hand vända sig till opersonliga regelverk och logik. De är distanserade i sitt beslutsfattande. Kvinnor är å andra sidan oftare benägna att i första hand fatta beslut baserat på empati och känsla. Deras beslut bygger oftare på medkänsla med enskilda individer, än på internt motsägelsefria resonemang.

Vem identifierar sig en kvinna bättre med - Birgitta Ohlsson(fp)...

Detta betyder inte att män tänker bättre än kvinnor, eller att kvinnor har bättre känslor än män, bara att det finns olika sätt att fatta beslut, att göra prioriteringar, och att de olika sätten är olika vanliga bland män och bland kvinnor. Notera dock att det handlar om statistiska samband, inte om direkt kausalitet. Det finns gott om kvinnor som prioriterar tanke före känsla och tvärtom.

Lärdomen av detta är att det är viktigt för ett parti att presentera sina ståndpunkter på ett sådant sätt att det tilltalar personer med olika sätt att fatta beslut. Om man bara förklarar sin politik utifrån ett vetenskapligt logiskt och opersonligt perspektiv så riskerar man att inte nå fram till alla de väljare (män eller kvinnor) som hellre sätter sig in i enskildas situation och dras till det som känns bra, som ligger i linje med en inre moralisk kompass.

Detta kan antyda att det faktiskt finns en poäng för ett alliansparti att söka få fler kvinnor på valbar plats, baserat på sambandet att kvinnor oftare förmedlar känslor än män, och att fler kvinnor således borde resultera i ett mer diversifierat sätt att förpacka budskapet, och att man på så sätt når fler väljare.

Denna lösning är dock en omväg. Om det är fler politiker som tilltalar personer med ett mera kännande beslutsfattande, så är det ju en omväg att gå över könsfördelning. Då skall man ju sikta på att få mer politiker med den läggningen, oavsett om de är män eller kvinnor, eller att lära befintliga politiker hur man når personer som funkar annorlunda än en själv.

Faktum är att det kan finnas en risk att man skjuter sig i foten när man kvoterar in kvinnor. Det finns nämligen inget som säger att de kvinnor man får är ”rätt” sort. Kanske är det så att de kvinnor som lyckas slå sig fram i politiken i minst lika hög grad som sina manliga kollegor uppvisar exakt de personlighetsdrag och prioriteringar som inte går hem hos de många kvinnor som är mera vårdande än karriäristiska, mera kännande än resonerande.

...eller Alf Svensson (Kd)?

I undersökning efter undersökning visar det sig att en stor majoritet av de kvinnliga småbarnsföräldrarna vill öka möjligheten för föräldrar att själva ta hand om sina barn. Skulle man fråga ledande politiker vad de tycker skulle stödet för en sådan reform vara betydligt svagare, även bland förment borgerliga politiker. Skulle man dessutom fråga hur mycket tid politikerna själva ägnat sina barn blev nog skillnaden ännu större. Hemmamammor saknas nästan helt i det politiska livet. De har fullt upp med sina barn, och prioriterar helt enkelt inte en politisk karriär. Deras perspektiv saknas. De företräds inte av några likasinnade, varken män eller kvinnor.

Vad är då lösningen?

Som i de flesta fall finns nog ingen enskild enkel lösning. En grundläggande förändring som behövs av flera skäl är att öka utrymmet för privata alternativ i välfärdssektorn. Förutom att vi med detta torde få bättre vård, skola och omsorg, så ger vi också alla offentliganställda alternativ. De blir inte på samma sätt som idag beroende av den offentliga sektorn, utan får alternativa arbetsgivare att vända sig till. Istället för att bli viktiga, men maktlösa, kuggar i en stor byråkrati, får de chans att vara med och bygga upp nya, egna, verksamheter, att påverka, och att skörda frukterna av ett väl utfört arbete. I en sådan miljö frodas borgerliga värderingar.

Allianspartierna bör nog se över hur de kommunicerar med väljarna. Har man företrädare och mediastrateger som förstår sig på hur många kvinnor tänker, och som förmår utforma budskap som tilltalar dem? Det viktiga är kanske inte om det är en man eller en kvinna som säger det, utan vad som sägs och hur. Vi måste bli bättre på att visa på hur enskilda människors vardag underlättas av vår politik, och att bemöta vänstersidans exempel på hur olika förslag slagit mot en enskild person.

När vänstern pekar på gamla Agda, 80, som förlorat ett bidrag genom en regelförändring kanske det inte räcker med att visa statistik som säger att 97% fått det bättre och bara 1% sämre. Man kanske måste lyfta fram Lisa, Kalle, och Dragomir som alla fått det bättre också.

Alliansen bör också ägna mer kraft och mer intresse åt mjuka frågor, åt att intressera sig för hur det går i skolan, hur sjukvården fungerar, hur man kan prestera bättre resultat, men också hur personalens situation kan göras mer tillfredsställande. Vi har inte råd att lämna detta fält fritt åt vänsterns propagandister.

Ett parti som kristdemokraterna, som ju ändå gör rätt mycket rätt för att locka kvinnor (fokus på omsorg, vårdnadsbidrag o.s.v.) kanske snarare än att fundera på hur man drar till sig fler kvinnor borde fundera på om det är något i deras politik som stöter bort kvinnor. Kanske finns det ett antal kvinnor som lockas av delar i dess politik, men som stöts bort av annat. Kanske är man t.ex. för dåliga på att uppmärksamma de kvinnor som inte för tillfället är småbarnsföräldrar eller pensionärer, kanske är man för dåliga på att respektera de kvinnor som valt att prioritera en yrkeskarriär.

Att ge kvinnor (och män) större möjlighet att välja mer tid med sina barn, är ju inte detsamma som att sätta käppar i hjulen för dem som väljer annorlunda.

Denna kvinnodag 2010 vill jag skänka en särskild tanke till alla de kvinnor som av dagens politiska etablissemang tvingas in i en mall de inte önskat, som motarbetas i sin strävan att få göra vad de vill med sina liv, att göra de prioriteringar de tycker är viktiga. Min tanke går till alla kvinnor som i strid med det politiskt korrekta, till förfärande ekonomiska uppoffringar, och med feministerna nedlåtande och hånande kommentarer dånande i öronen, väljer att stanna hemma med sina barn de viktiga första åren, och ger barnen den grundläggande trygghet som är så central för en fortsatt harmonisk utveckling.

Ni är hjältar, precis lika mycket som de kvinnor som gör viktiga insatser i näringsliv och inom vården, ja t.o.m. lika mycket som de kvinnor som riskerar sina liv i de svenska utlandsstyrkorna, så sträck på er denna dag, och låt inte feministerna trycka ned er i skoskaften. Det här är er dag.

Patrik Magnusson

20 Responses to “Varför står kvinnorna till vänster?”


 1. 1 Michaël Lehman mars 8, 2010 kl. 15:10

  Det finns nämligen en till signifikant skillnad mellan män och kvinnor som kan ha betydelse. Det handlar om hur man fattar beslut. Män är statistiskt sett mer benägna att när de fattar beslut i första hand vända sig till opersonliga regelverk och logik. De är distanserade i sitt beslutsfattande. Kvinnor är å andra sidan oftare benägna att i första hand fatta beslut baserat på empati och känsla. Deras beslut bygger oftare på medkänsla med enskilda individer, än på internt motsägelsefria resonemang.

  I så fall borde ju män i större utsträckning än kvinnor vara socialister, och kvinnor i större utsträckning än män vara konservatister, då socialismen är en kallt beräknande ideologi, som sätter Systemet framför människan, medan konservatismen är känslans ideologi, som sätter det mänskliga i livet främst.

 2. 2 Patrik Magnusson mars 8, 2010 kl. 15:53

  Michaël,

  Du har nog delvis rätt. Jag tror att kvinnor faktiskt har en större benägenhet än män att vara konservativa. Så var det t.ex. under 20-talet då kvinnor var överrepresenterade inom högern och underrepresenterade inom socialdemokratin. Problemet är att det saknas ett konservativt alternativ i Sverige.

  Här står striden således mellan liberalism och socialism, och båda dessa system är kallt beräknade, rationella, och i jämförelse dem emellan är det mycket möjligt att liberalerna idag av dessa framstår som mera rationalistiska, medan sossarna är skickligare på att paketera sitt budskap i mjuka paket.

  Notera att jag inte lägger någon värdering i vare sig det en eller det andra sättet att resonera. Båda behövs, men de tilltalar olika människor olika mycket.

  Möjligen skulle man som konservativ kunna ana en möjlighet här. Kanske är det så att ett mera framträdande konservativt ben hos borgerligheten skulle öka dess chanser att attrahera kvinnliga väljare.

 3. 3 Staffan Andersson mars 8, 2010 kl. 19:02

  Undersökningar visar att kvinnor värderar trygghet högre än män. De röstar på det invanda. När kvinnorna först fick rösträtt var det höger och idag är det vänster.
  Jag har läst någonstnas att Hjalmar Branting motsatte sig kvinnlig rösträtt p.g.a. av det klerikala inflytandet över kvinnorna. Så gick också högern fram i första valet som kvinnor röstade i.

 4. 4 Allianspartisten mars 8, 2010 kl. 19:57

  Det vore intressant att veta förhållandet för de kvinnor som arbetar inom ”typiska” kvinnoyrken inom offentlig sektor och kvinnor som arbetar inom andra yrkesgrupper. Min gissning är att skillnaden skulle vara signifikant.

 5. 5 Alex Birch mars 8, 2010 kl. 19:58

  Vänsterns falska empatiretorik tilltalar många kvinnor, och drar dessutom an på strängar som miljö, trygghet (som nämnts) och flyktingpolitik. Det hade varit kul att vinna fler kvinnoröster, men jag är minst sagt kritisk till hela den här utvecklingen där vi jagar populistiska poänger bland grupper som är lättmanipulerade (tjejer som läser det här kan tolka det som de vill :).

 6. 6 Populisten mars 8, 2010 kl. 21:58

  Michaël & Patrik,

  Jag tror ni har helt rätt i analysen att det är bristen på ett konservativt alternativ som lyser igenom. I ett europeiskt perspektiv har det väl varit så att arbetarklassens män gått på fackmöten och röstat socialistiskt medan deras fruar gått i kyrkan och röstat konservativt. Vad svensk borgerlighet behöver är mindre strukturliberalism och mer Elsie Claesson-konservatism! Inte bara för att locka kvinnor.

 7. 7 Allianspartisten mars 8, 2010 kl. 22:46

  Nu tillhör jag väl i och för sig dem som anser att miljöpartiet i allt väsenligt är ett vänsterparti men det bör ändå noteras att undersökningen, som jag läser den, slår ihop de tre rödgröna partierna (socialdemokraterna, miljöpartiet och kommunistpartiet) och inte särredovisar dem. Detta gör att miljöfrågan mycket väl kan vara en del av förklaringen.

 8. 8 Patrik Magnusson mars 9, 2010 kl. 0:21

  Allianspartisten,

  Jag har inte hittat någon statistik som kopplar samman både kön och sektor man arbetar i kopplat till partisympatier, men överlag kan man säga att de röda är ungefär 10%-enheter starkare bland offentliganställda än de är bland privatanställda (2006), och sannolikt är skillnaden större idag.

  Min gissning är att av kvinnorna i kommunal och statlig tjänst röstade nog ca 2/3 rött i förra valet. Däremot tycks det osm de röda gjorde ett uselt val bland landstingsanställda, sämre t.o.m. än bland privatanställda.

  Din gissning att miljöpartiet står för en stor del av de rödas vinster bland kvinnorna är säkert riktig. I förra valet var det dubbelt så många kvinnor som män som röstade på mp.

  Alex Birch,

  Jag tror inte att det handlar så mycket om populism, som att förklara sin politik på ett sätt som folk kan ta till sig. Jag menar inte att alliansen skall ändra sin politik för att locka kvinnor. Däremot bör man förklara den på ett sätt som tilltalar fler kvinnor.

  Sedan finns det andra skäl varför alliansen bör ändra sin politik i en mer konservativ riktning. Om det sedan i sig lockar fler kvinnliga väljare så är ju det mer av en positiv bieffekt av en klokare politik.

 9. 9 bermudabenny mars 9, 2010 kl. 11:50

  Blev lurad av Expressen den 8 mars…

  greetingsfrombermuda.wordpress.com

 10. 10 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 8:41

  ”Ett parti som kristdemokraterna, som ju ändå gör rätt mycket rätt för att locka kvinnor (fokus på omsorg, vårdnadsbidrag o.s.v.) kanske snarare än att fundera på hur man drar till sig fler kvinnor borde fundera på om det är något i deras politik som stöter bort kvinnor. Kanske finns det ett antal kvinnor som lockas av delar i dess politik, men som stöts bort av annat. Kanske är man t.ex. för dåliga på att uppmärksamma de kvinnor som inte för tillfället är småbarnsföräldrar eller pensionärer, kanske är man för dåliga på att respektera de kvinnor som valt att prioritera en yrkeskarriär.”

  Jag tycker att många kvinnor stöts bort av den typiska konservativa ”corporate image”, så att säga.

  Jag är själv konservativ, men ibland blir jag lite irriterad av att höra konservativa män påstå att jag skulle ha andra mentala förmågor än män, o.s.v. (you know who you are). 😉

  Min tämligen traditionella livsstil är t.ex. ett val och en följd av min uppfostran, och inte någonting som motsvarar mina ”olika” mentala förmågor.

  Man kan inte yttra sådana påståenden och sedan förvänta sig en massa kvinnliga sympatisörer och väljare.

  Samtidigt stöts många kvinnor bort av den nyliberala utopin.

  Därför har ett parti som Kd en stor potential att locka kvinnor (som i regel är pragmatiska och konservativa), bara man blir av med denna unkna ”gubbkulturen” som några konservativa män GILLAR (ja, gillar) att skylta med.

  Jag förstår att herrarna i frågan njuter av att låta så originella och icke-PK, men varför skulle en kvinna rösta på sådant?

  Jag uppskattar Patriks skarpa och nyanserade analys men misstänker att problemet är mycket ennklare och ytligare än så.

  Själve Patrik och Jakob hat t.ex. en bra, positiv och respektful inställning som skulle locka flera kvinnor. Deras inställningar är olika men båda framstår som sympatiska och tilltalande. Dessa är bara två exempel på det som enligt mig skulle kunna fungera i verkligheten.

 11. 11 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 8:53

  PS: En till känslig fråga där de konservativa kan stöta bort kvinnor är aborträttigheterna.

  En lösning som jag tror många kvinnor skulle uppskatta är att försöka att bekämpa abort genom att erbjuda verkligt stöd, ralistiska altrnativ och konkret hjälp åt de kvinnor som bestämmer sig för att behålla (eller i.a.f. föda) barnet, i stället för att försöka att förbjuda abort (vilket många moderna västerländska kvinnor skulle uppfatta som oacceptablet).

 12. 12 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 8:58

  PPS: En sak är att hävda att kvinnor kanske har olika personlighetsdrag än män (jag tror att det kan ligga något i det), men det är en helt annan sak att påstå att vi har olika mentala förmågor än män.

 13. 13 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 10:15

  Jag lovar att detta blir min sista kommentar för idag. 🙂

  Jag tycker att de konservativa borde anstränga sig lika mycket att ta avstånd från nymanschauvinisterna (eller ”omvända feminister”, eller ”masculists”) som de gör för att ta avstånd från nynationalisterna (t.ex. SD). Då skulle man kunna locka flera kvinnliga sympatisörer på samma sätt som man så småningom har lyckats få flera moderata konservativa sympatisörer.

  Detta innebär inte att de konservativa ska bli den nya FI (lustigt tanke 🙂 ). Man blir inte heller den nya Socialistinternationalen bara för att man förkastar den extrema nationalismen.

 14. 14 Populisten mars 14, 2010 kl. 20:58

  @G.G.M:

  Angående aborter tror jag du har fel. I alla fall är min egen erfarenhet att då jag bloggat abortkritiskt har jag fått positiva reaktioner på det jag skrivit från kvinnor och negativa från män.

 15. 15 G.G.M. mars 14, 2010 kl. 22:35

  Populisten:

  Intressant. Kaske har jag fel… Svårt att säga.

  Jag menar inte att många kvinnor skulle vara positivt inställda till abort, utan att de inte skulle stödja ett förbjud eller en kampanj för att förbjuda abort. Men, som sagt, kanske har jag fel.

 16. 16 G.G.M. mars 23, 2010 kl. 15:18

  Rättelse:
  ———-

  Den 14:e mars skrev jag att:

  ”Själve Patrik och Jakob hat t.ex. en bra, positiv och respektful inställning som skulle locka flera kvinnor. Deras inställningar är olika men båda framstår som sympatiska och tilltalande. Dessa är bara två exempel på det som enligt mig skulle kunna fungera i verkligheten.”

  Men nu inser jag att Jakobs idéer har utvecklats i en riktning som jag tyvärr skarpt ogillar och vill därmed ta avstånd från dem och från hela ras- och könbiologiska trams som verkar ha blivit så populärt i Europa nuförtiden. Eftersom ”scripta manent” tänker jag ta formellt avstånd från allt detta.

  Orsaken till att jag förr i tiden gillade T&F (och tidigare just Jakobs blogg) var att de gav uttryck till en fin, ädel och demokratisk form av konservatism som, till skillnad från andra europeiska länder (t.ex. Danmark, Holland och nu även Italien), inte var fylld med vulgärt unket brunt trams. Men tyvärr har jag märkt att T&F håller på att utvecklas i denna riktning, och undantagen är tyvärr för få.

  Så nu funderar jag på att ta min ”biologiskt olika kvinnliga hjärna” någon annan stans. 🙂

 17. 17 Patrik Magnusson mars 23, 2010 kl. 20:00

  G.G.M:

  Det smärtar mig att läsa att du uppfattar det som T&F håller på utvecklas mot ”vulgärt unket brunt trams”. Det vore verkligen olyckligt om det är så vi uppfattas. Inget kunde kännas mer avlägset vårt syfte.

  Inte mindre smärtar det mig att det tycks vara min artikel som fått dig att tappa sympati för vår blogg, och jag funderar lite över vad det egentligen är jag har skrivit och hur det möjligen kan (miss)tolkas.

  Jag misstänker att det är mitt avsnitt om ”Tanke och känsla” som varit stötestenen. Jag vill därför utveckla detta lite. Jag menar absolut inte att det finns en särskild ”kvinnlig” eller ”manlig” hjärna, eller att det skulle finnas några biologiskt determinerade skillnader i mäns och kvinnors mentala förmågor. Har mitt inlägg tolkats så beklagar jag detta djupt.

  Mitt resonemang i avsnittet bygger på statistik från ett av de mer spridda personlighetstesterna, MBTI, där individer klassas i fyra ”dimensioner” beroende på olika personlighetsdrag. Den enda av dessa dimensioner där det finns en signifikant statistisk skillnad mellan män och kvinnor rör primär metod för beslutsfattande – tanke eller känsla, där 60% av männen, men bara 40% av kvinnorna i första hand litar till logiska resonemang och opersonliga regelverk, vilket kännetecknar ”tanke”.

  Jag borde kanske ha utvecklat detta närmare för undvikande av missförstånd. Det är alltså inte så att detta säger att det är manligt att tänka och kvinnligt att känna. Alla gör vi båda dessa saker. Det innebär dock att det statistiskt sett är mera sannolikt att en kvinna har en personlighet som sätter medkänsla och empati före logik och regler. Eftersom denna ”kännande” personlighet är mera benägen att ha vänstersympatier än den ”tänkande”, och fler kvinnor lutar åt det hållet skulle det kunna förklara varför fler kvinnor lutar åt vänster.

  Tyvärr har den feministiska hegemonin över tänkandet i Sverige och på många andra stället gjort att en del av dess motståndare radikaliserats i motsatt riktning, men framförallt finns en hel smutskastningsindustri som utmålar alla som inte lojalt stämmer in i alla feministiska slagord som frustande manschauvinister.

  Detta innebär att man i Sverige idag inte kan ifrågasätta påståendet att alla kvinnor hellre vill göra karriär än att vara hemma med sina barn. Gör man det som man är man en neanderthalare som vill kedja alla kvinnor vid spisen. Gör man det som kvinna är man en förrädare, eller en korkad bimbo som inte inser sitt eget bästa.

  Men det finns faktiskt något mellan att alla kvinnor vill vara hemmafruar, eller att alla kvinnor vill vara professorer, styrelseproffs, eller Tv-kändisar. Kvinnor är nämligen också individer, med egna intressen, värderingar och prioriteringar. En delar lutar åt den ena ytterligheten, en del mot den andra, de flesta sannolikt däremellan.

  Din kvinnliga hjärna är alltid lika välkommen tillbaka till oss ”unkna gubbar” på T&F. 🙂

 18. 18 Staffan Andersson mars 24, 2010 kl. 0:30

  G.G.M.,
  Några rasbiologiska idéer har jag inte upptäckt bland någon av T&F:s debattörer. Vad Jakobs idéer om biologiska könsskillnader beträffar tycker jag att han kunnat vara mer nyanserad och han är fullt medveten om individuella variationer när jag tagit upp saken med honom. Jag tror du övertolkar honom om du vill sätta honom i samband med vissa biologistiska betraktelsesätt inom konservatism på kontinenteten och delvis i USA.

  Söderbaum skriver i ett land där varje yttrande om biologiska skillander mellan män och kvinnor är tabuiserade, trots bättre vetande.
  Kulturen är en produkt av såväl idéer och andliga värden som av vissa biologiska förutsättningar. Det finns ingen anledning att vara reduktionistisk åt något håll.

 19. 19 Staffan Andersson mars 24, 2010 kl. 0:31

  Klargörande : T&F:s debattörer ska vara skribenter.

 20. 20 svensson februari 14, 2011 kl. 16:27

  Gravida kvinnor sägs bli mer konservativa sägs det. Så, starkt förenklat: svenska kvinnor är vänster för att de inte föder några barn.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 980,044 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser