Reformera mera!

Sjömanshustrun som oroligt men tålmodigt väntar på att hennes käre make ska komma hem. Välkänd staty i Göteborg.

Idag har finansminister Anders Borg (M) presenterat vårbudgeten. ”Nådiga luntan”, som den kallas lite mera populärt, är alltid en stor händelse i svensk politik. Denna gång är den dock något av en sensation – redan året efter valet infriar nämligen Alliansen samtliga sina vallöften. På frågan hur han ser på den återstående mandatperioden svarar Borg att tid enkommer ägnas åt att ”vårda de reformer som genomförts”. Det låter inte bra. Det låter som att man inte vill leverera mer än vad man lovat, en inställning som ofta rynkas på näsan åt inom den privata sektorn där en borgerlig regering traditionellt har större delen av sina väljare.

Från vänsterhåll hörs redan spydigheter om att de borgerliga har slut på idéer. Samtidigt kan man ju konstatera att den gångna valrörelsen med facit i hand måste ha varit väl tunn, när det både handlade om två förhållandevis socialdemokratiska regeringsalternativ som ställdes mot varandra och Alliansen dessutom vann på vallöften som skulle visa sig avklaras på bara ett drygt år. Hur slut på idéer var då inte de rödgröna i jämförelse?

Nu har i och för sig de samhällsekonomiska förutsättningarna – för vilka Anders Borg ska ha mycket av äran – visat sig sällsynt goda. Detta är också den huvudsakliga anledningen till att det s.k. reformutrymmet för regeringen blivit så stort så fort. Men just precis därför är det viktigt att Alliansen inte bara nöjer sig med vad man lovade i valmanifestet.

För borgerligheten har sannerligen inte slut på idéer. Alldeles oavsett Alliansregeringens önskan att visa sig bättre på att förvalta det socialdemokratiska samhällsbygget än sossarna själva. Det handlar bara om att Alliansens spejare högst upp i masten ska vända sig mot det borgerliga idélandskapet och utbrista ”land i sikte!”. Inte minst på det konservativa fältet är det rentutav frodigt med både idéer, visioner och reformförslag – se bara Newsmills pågående artikelserie om nykonservatismen.

En borgerlig regering bär i sig med sig löftet om en borgerlig politik, i kontrast till socialdemokratisk dito. Och på den grunden borde Alliansen nu slå fast sina bopålar innan de på allvar blir akterseglade. Läget är nu, vi har inga oceaner av tid att vänta på nästa chans att börja bygga ett mera borgerligt Sverige. Den stora risken är att sossarna bara tar över rodret 2014, och tackar för skattkistan.

Några exempel på önskvärd borgerlig politik med konservativa förtecken är följande:

 • Satsa på familjerna – inför möjligheten till sambeskattning.
 • Satsa på civilsamhället – inför avdragsrätt för gåvor till välgörenhet och ideell verksamhet.
 • Satsa på företagandet – minska regelkrånglandet för småföretagare avsevärt.
 • Satsa på personlig ekonomisk trygghet – skapa incitament i skattesystemet så att det stora flertalet har möjlighet att spara ihop en årslön på bankkontot.
 • Satsa på ett försvar som inte bara kan försvåra – rusta upp.
 • Stärk rättsäkerheten – öka antalet poliser och bygg ut domstolsväsendet så att fler lagförs och färre brott hinner preskriberas.
 • Driv arbetslinjen fullt ut – sänk skatten på arbete.
 • Sluta straffa högre utbildning – ta bort värnskatten.
 • Avskaffa fastighetsskatten och TV-avgiften – att behöva betala för att använda någonting man äger är löjligt.
 • Gör om pensionssystemet så att man betalar till sin egen pension – istället för att vara beroende av dem som jobbar och hamna i kläm för att andelen välmående pensionärer växer.

Sitt inte bara stilla i båten. Gå i land nu. Kom hem.

Jakob E:son Söderbaum

Annonser

9 Responses to “Reformera mera!”


 1. 1 Rune april 14, 2011 kl. 8:04

  ”•Satsa på företagandet – minska regelkrånglandet för småföretagare avsevärt.”
  —————————
  Där har ju endast blivit betydelselösa punktinsatser. Vi behöver fler företag som kan erbjuda arbete och inkomster till folket.
  …………..

  ”Driv arbetslinjen fullt ut – sänk skatten på arbete.”
  —————————-
  En konstig politik drivs nu. En arbetslinje utan företag där folk kan arbeta.
  De företag som finns är väl i stort sett kvardröjande äldre företag som inte har flyttat eller lagt ner. Och förstås typ lokala hantverkare och frisörer.

  En kraftfull politik behövs för att få igång nya företag är behövlig som jag ser det. Men inget av de politiska blocken verkar vara intresserat.

 2. 2 Patrik Magnusson april 14, 2011 kl. 9:12

  Det är faktiskt märkligt att regeringen tycks vara så ointresserad av att förbättra företagsklimatet. Att de rödgröna inte är det förvånar ju ingen, men en borgerlig regering…

  Företagarna själva har naturligtvis en syn på vad som är mest önskvärt:

  http://www.foretagarna.se/Global/Rapporter/2011/Hhur%20får%20vi%20ett%20företagsklimat%20i%20världsklass.pdf

  Det handlar om skatter, arbetsmarknadslagstiftning och en konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen. Sänkta skatter är naturligtvis en investering som minskar statsbudgetens intäkter på kort sikt. På lång sikt torde det dock betala sig bra. Övriga reformer behöver inte ens på kort sikt kosta något, utan handlar mer om att bryta i den facklig-politiska maktstruktur som soosarna under årens lopp skapat, och skapa ett mera ändamålsenligt regelverk.

  I övrigt delar jag också artikelförfattarens ståndpunkter. Särskilt vill jag framhålla vikten av att få ordning på utbildningsväsendet (vilket också inte i första hand är en penningfråga), att bekämpa brottslighet, och framförallt att återskapa ett svenskt försvar. Framförallt försvaret kommer oundvikligen att kräva stort ekonomiskt tillskott.

 3. 3 Peter april 14, 2011 kl. 10:18

  Väldigt bra exempel som listades i slutet. Men jag saknar en kraftig ökning av rättssystemet. Människor ska dels inte behöva känna olust att gå ut en fredagskväll, men också det faktum att så många brott avskrivs för att det saknas resurser att utreda. Lika så anser jag att ägande rätten måste stärkas och att exempelvis expropiera en fastighet måste fastställas av domstol med utgångspunkt i allas intresse och inte endast samhällets. Slutligen så vore det rimligt att all offentlig produktion ska utsättas för konkurrens. Det måste gå att få saker gjorda på ett bättre sätt till ett lägre pris.

 4. 4 Patrik april 18, 2011 kl. 13:13

  Angående satsningar på rättsväsendet så efterfrågar åtminstone jag en reformerad straffutmätning där dagens nivåer höjs markant. Idag har vi ett socialdemokratiskt ramverk (utgjord av brottens max och minimistraff) som sedan domare rör sig inom när de ska utmäta straff. Ofta så använder sig domarna av den nedre delen av den socialdemokratiska straffskalan. Därmed så blir straffutmätningen i Sverige ett grymt skämt mot såväl brottsoffer som mot oss övriga medborgare.

  En borgerlig regering borde rimligen ha en annan syn på straffutmätning, och vilja se en betydligt högre lägstanivå (även om nymoderata tankegångar naturligtvis kommer att säga någonting annat). Om dagens nivåer är produkten av socialdemokratisk styrning och domares exekution så kan vi inte nöja oss med marginella förändringar. Ett högeralternativ kan inte utgå från en socialdemokratisk måttstock.

  Om socialdemokratiska regeringar över en tidsperiod på 70 år lägger skattenivån för vanligt folk på cirkus 65% av människors inkomster (för att ta som exempel) så ska inte högerns ambition vara att sänka skattetrycket med 5% eller ens 10% för att sedan påstå att man är ”färdig” med reformer på skatteområdet, det skulle i så fall dömas ut som futtigt och ideologiskt obegripligt. Men när det gäller reformer på det straffrättsliga området så slår sig moderaterna för bröstet för att man infört marginella förändringar på vissa brott, samtidigt som man utelämnat viktiga områden såsom sexualbrott helt och hållet.

  Därtill vore det utmärkt om alliansen kunde göra upp med vänsterns idé om att vi ska ägna oss åt att rehabilitera sexualbrottslingar. För det första så ska dessa brott leda till straff hursomhaver, något annat vore oanständigt, därtill så finns det goda skäl att ifrågasätta vetenskapligheten i vänsterns tvärsäkra försäkrningar och predikningar om att brottslingarna överhuvudtaget kan rehabiliteras. Dylika villfarelser som i Sverige getts status som sanningar, och som samtidigt ignorerar det vidriga i att beröva brottsoffer rättvisa till förmån för ideologiska experiment är något som en högerregering rimligen borde göra upp med en gång för alla.

  Låt socialdemokraterna få försvara sin människosyn i öppen debatt och låt svenska folket välja. Är pedofilen offer eller gärningsman? Ska pedofilen straffas eller rehabiliteras? Går det att rehabilitera dessa människor? Hur hög är återfallsbrottsligheten? Hur många barn kan våldtas innan kostnaden för rehabiliteringsexperimentet ska anses för hög enligt socialdemokraterna?

 5. 5 Patrik april 18, 2011 kl. 13:40

  Fortsättning på mitt föregående inlägg. Man kan ju anse att man måste ha tålamod med regeringen, de håller på att reformera en socialdemokratisk välfärdsstat. Visserligen, men nog borde de väl kunna berätta för oss i vilken riktning dom tänker föra Sverige? Är det deras uppfattning att jag som moderat väljare ska nöja mig med straffreformer som höjer miniminivån med ett eller ett par år och där de faktiska uttjänta straffen för grova brott ökar med mindre än 10 år från dagens nivåer?

  Ett annat argument som man skulle kunna lägga fram är att man måste gå försiktigt fram. Konservatismen handlar om reformer, inte revolutioner. Visserligen, men någon måtta får det väl ändå vara i den konsekvens som man lägger i idiomet. Vissa reformer från en högerregering som får regera efter 70 år av socialdemokratiskt styre kommer att upplevas som radikala av vänsterväljare, men sällan eller aldrig när vi talar om konservativa policyåtgärder så handlar det om revolutionära, nya, obeprövade åtgärder. Snarare handlar det om just sådana saker som är beprövade, som är tried, tested and true. Vi behöver således inte hålla fast oss vid en snigelfart på vart enda policyområde. När det handlar om ekonomisk politik så finns det en poäng i att vara mindre långsiktig, då de ekonomiska förutsättningarna snabbt kan förändras. Men när vi talar om värdefrågor, där det snarare handlar om att återupprätta eller restaurera uråldriga institutioner till den funktion som de hade innan socialismens tidevarv, så kan denna strävan knappast betraktas som revolutionär annat än om man själv är socialist.

  Att höja straffen markant i ett svep är inte en revolution, det handlar snarare om att befästa en traditionell rättssyn och rättsskipning som varit med oss sedan gammeltestamenteliga tider, och säkerligen än längre tillbaks.

 6. 6 Patrik Magnusson april 18, 2011 kl. 17:19

  ”Angående satsningar på rättsväsendet så efterfrågar åtminstone jag en reformerad straffutmätning där dagens nivåer höjs markant.”

  Instämmer!

  Detta framförallt för att det är rätt väg att gå om vi skall få bukt med brottsligheten, men även för att det torde vara en populär reform långt utanför borgerligheten.

  Tiden när allmänt gullande med brottslingar var poppis är förbi. Brottslingar skall sitta inlåsta. På så sätt slipper vi andra utsättas för brott.

 7. 7 Allianspartisten april 18, 2011 kl. 19:26

  ”Brottslingar skall sitta inlåsta. På så sätt slipper vi andra utsättas för brott.”

  Om jag läser statistiken från BRÅ rätt visar denna att det bland de som 2004 dömdes för brott mot brottsbalken hade 23 procent återfallit till brott i samma kategori inom ett år. Motsvarande återfallsandel efter 3 år var 37 procent.

  Med dessa siffror behöver man inte inneha en proffessur i statistik för att förstå att längre ”inlåsningstider” skulle innebära minskad ”produktionstid” ute i det fria samhället för återfallsförbrytarna. Följden skulle bli ett mindre antal brott.

 8. 8 Patrik Magnusson april 18, 2011 kl. 21:52

  ”Om jag läser statistiken från BRÅ rätt visar denna att det bland de som 2004 dömdes för brott mot brottsbalken hade 23 procent återfallit till brott i samma kategori inom ett år. Motsvarande återfallsandel efter 3 år var 37 procent.”

  Det är säkert alldeles riktig statistik. Det man bör komma ihåg är dock att det som visas i statistiken är de som grips efter att ha återfallit i brott. Till detta kommer de som återfaller, men som inte ertappats än. Andelen som har återfallit i brott torde därför snarast vara högre än dessa siffror.

  Sedan skiljer sig återfallsfrekvensen ganska mycket åt mellan olika kategorier av brott. De som t.ex. ägnar sig åt väpnade rån eller pedofili tycks t.ex. i princip alltid återfalla.

 9. 9 Allianspartisten april 18, 2011 kl. 23:11

  ” De som t.ex. ägnar sig åt väpnade rån eller pedofili tycks t.ex. i princip alltid återfalla.”

  Att pedofili borde resultera i livstidstraff känns ganska naturligt. Är det rimligt att samhället ens tar risken att släppa ut någon som med ytterst stor sannolikhet åter kommer att förgripa sig på barn?

  För grova väpnade rån är det heller inte orimligt att livstidsstraff finns på straffskalan, i alla fall i extrema fall som t.ex. helikopterrånet. Ett återfall borde doch under alla omständighter resultera i ett livstidstraff.

  Vad det ytterst är frågan om är vilken risk det är rimligt att samhället tar när man släpper ut en potentiell återfallsförbrytare.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Emprons informationsportal Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 986,273 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar

Annonser