Den svenska kulturrevolutionen punkt för punkt

Både undertecknad och Rolf K. Nilsson har opponerat oss här på Tradition & Fason mot Rolf Tufvessons (kd) uppfattning att det inte existerar någonting sådant som ett svenskt kulturarv. I mitt tidigare inlägg illustrerade jag med en mängd exempel vad svensk kultur är. Att Tufvesson överhuvudtaget hyser uppfattningen att det inte finns något svenskt kulturarv må vara honom förlåtet – det är ju inte alls hans fel. Det är faktiskt inte så lätt att sätta fingret idag på vad som är svensk kultur. Hela 1900-talet har ju också socialdemokraterna ansträngt sig för att krossa, trampa på och sopa bort all svensk kultur från det offentliga rummet.

Här följer en utarbetad lista, punkt för punkt, över det svenska kulturmordet under socialdemokraterna. Kom ihåg att det svenska kulturarvet är och förblir vårt kulturarv ÄVEN om det inte längre är en del av offentligheten! Om det är som Tufvesson skriver, att ”kultur inte bara är betydelsefull, utan [också] en grundförutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle” – låt oss då tillsammans verka för att den svenska kulturen återkommer till det offentliga rummet.

Stat och statsskick

  • Torekovkompromissen 1971 som gjorde kungen till världens mest avlövade monark.
  • Avskaffandet av Riksdagens Högtidliga Öppnande på Stockholms slott, med kungen på silvertronen och Karl XI:s drabanter samt statsråden i högtidsdräkt (1974).
  • Avskaffandet av prefixet ”Kungl.” för ämbetsverken och militära förband.
  • Avskaffandet av Riddarhusordningen och därmed den svenska adeln som offentligrättslig institution. (2003).
  • Avskaffandet av det svenska ordensväsendet (de statliga förtjänstordnarna) 1973.
  • 1809 års regeringsform ersattes 1974 av vad statsvetare betecknat som ett ”konstitutionellt hafsverk”, som blott 34 år senare måste göras om fullständigt.
  • Konungens rätt att adla avskaffades också i och med 1974 års regeringsform.
  • Avläggandet av ämbetsmannaeden har avskaffats.
  • Beridna Högvakten ges idag inte tillräckliga medel, utan är beroende av privata donationer.

Försvarsmakten

  • Genom mångårig radikal bantning av försvarsmakten har månghundraåriga regementstraditioner gått förlorade – utan att vi för den delen har fått ett nytt försvar värt namnet.
  • Försöken år 2005 att förringa Försvarsmaktens heraldiska arv genom icke förankrade, antihistoriska och politikerstyrda symbolbyten.

Kyrkan

  • Avskaffande av statskyrkan år 2000.
  • Politiseringen av Svenska kyrkan – den styrs av en folkvald partipolitisk församling genom kyrkoval sedan 1970.
  • ”Den Svenska Mässan” har hamnat alltmer i skymundan, samtidigt som man infört”dansbandsmässa”, ”babymässa” och ”schlagermässa”.
  • Den symboliska psalmen ”Fädernas kyrka i Sveriges land” har strukits ur psalmboken fr.o.m. 1986.

Bebyggelse och ärvd egendom

  • Rivandet av de gamla stadskärnorna under 50-, 60- och 70-talen.
  • Upphävandet av fideikomissen efter riksdagsbeslut 1963, innebärandes att adelns egendomar tvingats splittras upp mellan många istället för att hållas samman.
  • Skattereformer som tvingat de kulturbärande släkterna från sina gods och gårdar.
  • Sett till att, genom jordens högsta skatter och ångvältspropaganda för modernismen, det kulturarv i form av lösöre från olika sekler som samlats i de sedermera uppsplittrade fideikommissen tvingas ut på en svensk marknad där priset är så lågt att det köps upp av tyskar som är vana att betala det tredubbla priset.
  • Den konsekventa urholkningen av äganderätten till framförallt fast egendom.
  • Urbaniseringen, som inte skett frivilligt utan genom ihärdiga socialistiska reformer.

Bildning och utbildning

  • Omskrivandet av historien, där forna tiders hjältar framställs som förtryckare och “ljuset” i Sverige kommer först i och med arbetarrörelsen.
  • I skolorna undervisas ingenting om svensk kultur.
  • Den systematiska urvattningen av det svenska språkets grammatik och nyansskillnader genom flera språkreformer under 1900-talet.
  • Avskaffandet av den riktiga studentexamen 1968.
  • Med Du-reformen (egentligen två reformer vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet) avskaffades typiskt svenska, hövliga tilltalsformer.
  • Morgonbönens avskaffande 1958.
  • Kristendomsundervisningen avskaffades 1969 och ersattes med ”religionskunskap” där världens religioner tillsammans med marxism lärs ut.
  • Nationalsången får inte sjungas vid skolavslutningarna, och nu inte heller svenska psalmer.
  • Fracktvång vid disputationer har avskaffats.

Kulturarvsvården

  • Den stora oviljan mot att återbörda delar av det svenska kulturarvet som stulits (två exempel är ligan som år 2001 rensade svenska medeltidskyrkor på allt som var äldre än 1400-tal, och den stulna samling av svenska vikingavapen som plötsligt dök upp på en auktion i USA år 2004).
  • Riksantikvarieämbetet har fråntagits prövningsrätten vid restaureringar och förändringar av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Länsstyrelserna har istället tilldelats detta uppdrag, men saknar kompetensen.
  • Delar av Riksantikvarieämbetet flyttades brutalt till Gotland, trots massiva protester. Rikets centrala kulturarvsvårdande myndighet förlorade viktig kompetens och arbetsförutsättingar.
  • Den medvetet undermåliga förvaringen och hanteringen av officersporträtt, fanor, trummor etc. från de nedlagda regementenas officersmässar.
  • 2003 rapporterades om att Sveriges teaterhistoria ruttnar bort därför att teatermuseet inte har råd att vårda sina internationellt unika samlingar.
  • I december år 2004 rapporterades i en tät följd om att många av statens kulturinstitutioner inte hade råd att bo kvar p.g.a. att man måste betala marknadsmässig hyra, att anslagen är så små att man måste sparka alla experter och det räcker ändå knappt till underhållet av kulturarvet. Chefen för Historiska museet gick samtidigt ut och förklarade att det är en debatt i det offentliga rummet om Sveriges samtid som han vill föra, varför han beslutat magasinera allt det svenska kulturarv genom 1000 års historia som hans museum förfogar över.

Kalenderåret

  • Avskaffandet av vetenskapsakademiens almanacksprivilegium.
  • Den urgamla högtiden Midsommar ersattes 1953 av midsommarafton och midsommardagen.
  • Den tidigare Allhelgonadagen ersattes 1953 med Alla helgons dag, rörlig mellan 31:a oktober och 6:e november och alltid förlagd till en lördag.
  • Avskaffandet av Mickelsmäss på 1970-talet.
  • Avskaffandet av Annandag pingst som helgdag år 2005 (byttes ut mot nationaldagen som helgdag).

Lagar

  • Avskaffandet av brottet “skymfande av rikssymbol” i brottsbalken 1971.
  • Genom 1982 års flagglag är det inte längre straffbart att inte hala flaggan efter kl. 20:00.
  • Avskaffandet av det lagstadgade näringsförbudet på söndagar.
  • Avskaffandet av det lagstadgade nöjesförbudet på Långfredagen 1969.

Kulturpolitik och samhällsdebatt

  • I den politiska retoriken stigmatiseras svensk kultur såsom varandes en “högerextremistisk idé” som ska bekämpas.
  • Med införandet av den s.k. “kulturpolitiken” skapade sig socialdemokraterna tolkningsföreträde ifråga om vad som är kultur, varvid alla socialistiska former har premierats.

Jag vill tacka bloggläsaren Fredrik Öberg för input. Andra är också hjärtligt välkomna med kompletteringar!

Jakob E:son Söderbaum

26 Svar to “Den svenska kulturrevolutionen punkt för punkt”


 1. 1 fredrikhardt december 4, 2008 kl. 15:31

  • Avskaffandet av det lagstadgade näringsförbudet på söndagar.

  Är detta svensk kultur? Jag tycker att det som verkar gemensamt för de saker Du radar upp är att det är gamla. På så sätt ges bilden av svensk kultur är det som funnits förrut men inte längre gör det. Men den svensk kulturen är väl lika lite som någon annan kultur statisk till sin natur?

 2. 2 emanuel. december 4, 2008 kl. 17:48

  På vilket sätt är den nya kulturen bättre än den hävdvunna, och existerar den ens? Vad byttes artikelns punkter mot?
  Nazistisk (ingen avsiktlig guilt by association) konst brukar avfärdas för att den var helt underställd politiska mål. Nå, en stor del av dagens konst är att kategorisera under ‘allt är politik’, ‘sörj ej, organisera’ osv.
  Återigen, vad har vi idag?

 3. 3 Flavian december 4, 2008 kl. 23:24

  Jag gillar texten och detta trots att den är skriven av en man som enligt min mening ofta är ute och cyklar. Det finns mer att klaga på. Givetvis hör den gradvisa avkriminalisering av aborter hit liksom de milda straffen för mord.

  En annan sak är guldmyntfotens avskaffande. Sverige var en gång ett bra land och är fortfarande ett bra land, men de konservativa ståndpunkter herr Söderbaum gör sig till tolk för är på det hela taget sympatiska.

 4. 4 rizzlo december 5, 2008 kl. 10:56

  Wow, hur reaktionär kan man vara? *förundrad*

  Jag undrar bara har du hört talas om uttrycket ”folklig kultur” alltså motsatsen till ”finkultur”?

  /en ”kulturbärare”

 5. 5 MartinE december 5, 2008 kl. 15:41

  Intressant sammanställning, särskilt; Stat och statskick; Kyrkan; Bebyggelse och ärvd egendom och Bildning och utbildning. Jag håller inte med om allt som du punktar upp är/var en omistlig del av det svenska kulturarvet, men adelns ställning, dess gods och gårdar, monarken och förtjänstordnarnas roll och utbildningens utformning förbises definitivt som kulturbärande element i debatten i dagens Sverige.

 6. 6 MartinE december 5, 2008 kl. 15:42

  ”Jag håller inte med om ATT allt som du…” ska det så klart vara.

 7. 7 Fredrik december 6, 2008 kl. 12:33

  Jag undrar om näringsförbudet på söndagar handlar om söndagsstängda affärer? Jag bor i ett land där de flesta affärer är stängda på söndagar och det är ganska besvärligt.

 8. 8 Söderbaum december 6, 2008 kl. 12:45

  Fredrik: Det stämmer.

 9. 9 Daniel Bergström december 6, 2008 kl. 17:47

  Det där med politiseringen av kyrkan är ett intressant ämne. Jag hade intill nyligen t.ex. inte en aning om att kyrkoval bara har hållits sedan 1970. Jag har försökt leta efter information om kyrkovalens historia och hur kyrkan har organiserats förr, men inte hittat något. Inte ens på SvK:s egen hemsida står det något kyrkovalens historia och bakgrund. kan du ge någon matnyttig referens?

 10. 10 Söderbaum december 6, 2008 kl. 18:00

  Bergström: Betongväldet innehåller många bra referenser till hur socialdemokratin har tagit kontroll över sektor efter sektor i det svenska samhället. De viktigaste översiktsverken som skildrar politiseringen av Svenska Kyrkan är: Sveriges kyrkohistoria del 7 av O. Bexell (red, 2004); Sveriges kyrkohistoria del 8 av I. Brohed (red, 2005); Daniel Alvunger: Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973 (2006).

 11. 11 Daniel Bergström december 7, 2008 kl. 16:06

  Tack!

 12. 12 Michaël Lehman juni 3, 2009 kl. 11:08

  Riddarhusordningen (Lag 1866:37) har ick avskaffats. Däremot har den offentligrättsliga regulationen av kapitationsavgiftens fastställande upphävts. Den lag, som har avskaffat, är Ridderskapets och Adelns privilegier (Lag 1723:1016). Se vidare Prop. 2002/03:34. Jag har för övrigt skrivit en promemoria i just denna fråga.

  Och politiseringen av kyrkan började väl ändå tidigare än år 1970?


 1. 1 leather satchel bag Trackback vid januari 25, 2022 kl. 12:03
 2. 2 wallpaper paste table Trackback vid januari 25, 2022 kl. 20:54
 3. 3 moved here Trackback vid januari 25, 2022 kl. 21:15
 4. 4 loratap tapparelle istruzioni Trackback vid januari 25, 2022 kl. 21:46
 5. 5 makita 5in angle grinder Trackback vid januari 26, 2022 kl. 2:29
 6. 6 geeky sex Toys Trackback vid januari 26, 2022 kl. 6:24
 7. 7 electriq android tv review Trackback vid januari 26, 2022 kl. 13:32
 8. 8 gandalf tobacco pipes Trackback vid januari 26, 2022 kl. 20:04
 9. 9 mk handbags Trackback vid januari 28, 2022 kl. 0:33
 10. 10 handmade tobacco pipes Trackback vid januari 28, 2022 kl. 23:41
 11. 11 table mountain wallpaper Trackback vid januari 29, 2022 kl. 20:07
 12. 12 romantic asian movies Trackback vid januari 30, 2022 kl. 3:48
 13. 13 coach handbags Trackback vid januari 30, 2022 kl. 9:03
 14. 14 used benchtop milling machine for sale near me Trackback vid januari 31, 2022 kl. 4:45

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Organisationer & information


Konservativt Forum samlar klassiskt konservativa runtom i Sverige till diskussion och arrangerar bl.a. en årlig konferens.Informationsportalen Konservatism.se har utmärkta sammanfattningar och fördjupningsmaterial om konservatism på svenska.


Föreningen Heimdal i Uppsala är Sveriges största och äldsta politiska studentförening. Föreningen verkar sedan 1891 för en reformvänlig konservatism.Sprid ordet... stöd Tradition & Fason på Facebook!

Antal besökare

 • 1 060 063 träffar
Bloggtoppen.se

Politik bloggar